108 - KEVSER

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. İnna a'taynakel kevser
 
     2. Fe salli li rabbike venhar
 
     3. İnne şanieke hüvel'ebter