111 - LEHEB

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
 
     2. Ma ağna 'anhü malühu ve ma keseb
 
     3. Seyasla naran zate leheb
 
     4. Vemraetüh* hammaletel hatab 
 
     5. Fi cidiha hablüm mim mesed