15 - HICR 

Bismillahirrahmanirrahim  

     1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın 
 
     2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın
 
     3. Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun
 
     4. Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum 
 
     5. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun
 
     6. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun 
 
     7. Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn 
 
     8. Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin 
 
     9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
 
     10. Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin 
 
     11. Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 
 
     12. Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin 
 
     13. La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin
 
     14. Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun
 
     15. Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun 
 
     16. Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın 
 
     17. Ve hafıznaha min külli şeytanir racım
 
     18. İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın 
 
     19. Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun
 
     20. Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn
 
     21. Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum 
 
     22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın 
 
     23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun 
 
     24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın
 
     25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
 
     26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun 
 
     27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
 
     28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun 
 
     29. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın 
 
     30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun 
 
     31. İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın
 
     32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
 
     33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
 
     34. Kale fahruc minha fe inneke racım
 
     35. Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın 
 
     36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun 
 
     37. Kale fe inneke minel münzarın
 
     38. İla yevmil vaktil ma'lum 
 
     39. Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn 
 
     40. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
 
     41. Kale haza sıratun aleyye müstekıym 
 
     42. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın 
 
     43. Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn
 
     44. Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum
 
     45. İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun 
 
     46. Üdhuluha bi selamin aminın 
 
     47. Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın
 
     48. La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın 
 
     49. Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym
 
     50. Ve enne azabı hüvel azabül elım
 
     51. Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım
 
     52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun 
 
     53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
 
     54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
 
     55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn 
 
     56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun 
 
     57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun 
 
     58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
 
     59. İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn
 
     60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
 
     61. Felemma cae ale lutnil murselun
 
     62. Kale inneküm kavmümü münkerun
 
     63. Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun 
 
     64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun 
 
     65. Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun
 
     66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
 
     67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
 
     68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
 
     69. Vettekullahe ve la tuhzun
 
     70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın
 
     71. Kale haülai benatı in küntüm faılın
 
     72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun
 
     73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn 
 
     74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl 
 
     75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
 
     76. Ve inneha le bisebılim mükıyn
 
     77. İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın
 
     78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın 
 
     79. Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın 
 
     80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
 
     81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn
 
     82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
 
     83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn 
 
     84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
 
     85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
 
     86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım 
 
     87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
 
     88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın
 
     89. Ve kul innı enen nezırul mübın 
 
     90. Kema enzelna alel muktesimın 
 
     91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
 
     92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn 
 
     93. Amma kanu ya'melun 
 
     94. Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın 
 
     95. İnna kefeynakel müstehziın 
 
     96. Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun
 
     97. Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
 
     98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
 
     99. Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn