19 - MERYEM 

Bismillahirrahmanirrahim  

 

     1. Kef ha ya ayn sad 
 
     2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
 
     3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
 
     4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya 
 
     5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya 
 
     6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya 
 
     7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
 
     8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
 
     9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a 
 
     10. Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
 
     11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
 
     12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
 
     13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
 
     14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
 
     15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
 
     16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya 
 
     17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya 
 
     18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya 
 
     19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya 
 
     20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
 
     21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
 
     22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya 
 
     23. Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
 
     24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya 
 
     25. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya 
 
     26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya 
 
     27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya 
 
     28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya 
 
     29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
 
     30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya 
 
     31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
 
     32. Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya 
 
     33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
 
     34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
 
     35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
 
     36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym 
 
     37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym 
 
     38. Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın 
 
     39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun
 
     40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
 
     41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya 
 
     42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a 
 
     43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
 
     44. Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
 
     45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
 
     46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
 
     47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
 
     48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya 
 
     49. Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya 
 
     50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
 
     51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
 
     52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
 
     53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya 
 
     54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya 
 
     55. Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya 
 
     56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
 
     57. Ve rafa'nahü mekanen aliyya
 
     58. Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
 
     59. Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
 
     60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a 
 
     61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya 
 
     62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
 
     63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
 
     64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.) 
 
     65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya 
 
     66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya 
 
     67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a 
 
     68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya 
 
     69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
 
     70. Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
 
     71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
 
     72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya 
 
     73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
 
     74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
 
     75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
 
     76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
 
     77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
 
     78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda 
 
     79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
 
     80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda 
 
     81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
 
     82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
 
     83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
 
     84. Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda 
 
     85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda 
 
     86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda 
 
     87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda 
 
     88. Ve kalittehazer rahmanü veleda 
 
     89. Le kad ci'tüm şey'en idda
 
     90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda 
 
     91. En deav lirrahmani veleda
 
     92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda 
 
     93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
 
     94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda 
 
     95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
 
     96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
 
     97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda 
 
     98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza