20 - TAHA 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

     1. Taha
 
     2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka 
 
     3. İlla tezkiratel limey yahşa 
 
     4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula 
 
     5. Errahmanü alel arşisteva
 
     6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera 
 
     7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa 
 
     8. Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna
 
     9. Ve hel etake hadiysü musa 
 
     10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 
     11. Felemma etaha nudiye ya musa 
 
     12. İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva
 
     13. Ve enahtertüke festemı' lima yuha
 
     14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı 
 
     15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a
 
     16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda 
 
     17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa
 
     18. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra
 
     19. Kale elkıha ya musa
 
     20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a 
 
     21. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula 
 
     22. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra
 
     23. Li nüriyeke min ayatinel kübra 
 
     24. İzheb ila fir'avne innehu tağa 
 
     25. Kale rabbişrah lı sadrı
 
     26. Ve yessir lı emrı
 
     27. Vahlül ukdetem mil lisanı
 
     28. Yefkahu kavlı
 
     29. Vec'al li vezıram min ehlı 
 
     30. Harune ehıy
 
     31. Üşdüd bihı ezrı
 
     32. Ve eşrikhü fı emrı 
 
     33. Key nüsebbihake kesıra 
 
     34. Ve nezkürake kesıra
 
     35. İnneke künte bina besıyra
 
     36. Kale kad ütiyte sü'leke ya musa
 
     37. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra
 
     38. İz evhayna ila ümmike ma yuha
 
     39. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı
 
     40. İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa 
 
     41. Vastana'tüke li nefsı
 
     42. İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı 
 
     43. İzheba ila fir'avne innehu tağa
 
     44. Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa 
 
     45. Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa 
 
     46. Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era 
 
     47. Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda 
 
     48. İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella 
 
     49. Kale fe mer rabbüküma ya musa
 
     50. Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda 
 
     51. Kale fema balül kurunil ula
 
     52. Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa 
 
     53. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta 
 
     54. Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
 
     55. Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra
 
     56. Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba
 
     57. Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa
 
     58. Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva 
 
     59. Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha
 
     60. Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta 
 
     61. Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera 
 
     62. Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva 
 
     63. Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla 
 
     64. Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la 
 
     65. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka 
 
     66. Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a 
 
     67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa 
 
     68. Kulna la tehaf inneke entel a'la 
 
     69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta 
 
     70. Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa 
 
     71. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka 
 
     72. Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya 
 
     73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka
 
     74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya
 
     75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula
 
     76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka 
 
     77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa 
 
     78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm 
 
     79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda
 
     80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva
 
     81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva
 
     82. Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda
 
     83. Ve am a'celek an kavmike ya musa 
 
     84. Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda
 
     85. Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy 
 
     86. Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı
 
     87. Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy
 
     88. Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy
 
     89. E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a
 
     90. Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı
 
     91. Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa 
 
     92. Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu 
 
     93. Ella tettebian e fe esayte emri
 
     94. Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı 
 
     95. Kale fe ma hatbüke ya samiriyy 
 
     96. Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı 
 
     97. Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa 
 
     98. İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma
 
     99. Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra 
 
     100. Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra 
 
     101. Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla 
 
     102. Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka
 
     103. Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra 
 
     104. Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma 
 
     105. Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa 
 
     106. Fe yezeruha kaan safsafa
 
     107. La tera fıha ıvecev ve la emta
 
     108. Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa 
 
     109. Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla
 
     110. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma 
 
     111. Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma 
 
     112. Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma 
 
     113. Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra
 
     114. Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma
 
     115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma
 
     116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba
 
     117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka
 
     118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra 
 
     119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha
 
     120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla 
 
     121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava
 
     122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda 
 
     123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka
 
     124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma
 
     125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra 
 
     126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa 
 
     127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka 
 
     128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
 
     129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma
 
     130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda
 
     131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka 
 
     132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva 
 
     133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula 
 
     134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza 
 
     135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda