21 - ENBIYA 

Bismillahirrahmanirrahim  

 

     1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun 
 
     2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun 
 
     3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun
 
     4. Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim 
 
     5. Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun 
 
     6. Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun 
 
     7. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun
 
     8. Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın
 
     9. Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın 
 
     10. Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun 
 
     11. Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın 
 
     12. Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun 
 
     13. La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun 
 
     14. Kalu ya veylena inna künna zalimin 
 
     15. Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın 
 
     16. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın 
 
     17. Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın
 
     18. Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun 
 
     19. Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun 
 
     20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun 
 
     21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun
 
     22. Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun
 
     23. La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun
 
     24. Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun
 
     25. Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun
 
     26. Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun 
 
     27. La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun 
 
     28. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun
 
     29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın 
 
     30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun 
 
     31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
 
     32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun 
 
     33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun 
 
     34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
 
     35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun
 
     36. Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun 
 
     37. Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun
 
     38. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 
     39. Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun
 
     40. Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun
 
     41. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
 
     42. Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun
 
     43. Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun
 
     44. Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun
 
     45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun 
 
     46. Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın 
 
     47. Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın
 
     48. Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn 
 
     49. Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun 
 
     50. Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun 
 
     51. Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın
 
     52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun
 
     53. Kau vecedna abaena leha abidın 
 
     54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın 
 
     55. Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın
 
     56. Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın 
 
     57. Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın 
 
     58. Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun
 
     59. Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın 
 
     60. Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım
 
     61. Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun
 
     62. Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım 
 
     63. Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun
 
     64. Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun 
 
     65. Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun
 
     66. Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm
 
     67. Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun 
 
     68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın 
 
     69. Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım 
 
     70. Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın
 
     71. Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın
 
     72. Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn 
 
     73. Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın 
 
     74. Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn
 
     75. Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn
 
     76. Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym 
 
     77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın
 
     78. Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın
 
     79. Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın
 
     80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun 
 
     81. Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın 
 
     82. Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn
 
     83. Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın
 
     84. Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın 
 
     85. Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın 
 
     86. Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn
 
     87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın
 
     88. Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın 
 
     89. Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın
 
     90. Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn 
 
     91. Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın 
 
     92. İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun 
 
     93. Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun
 
     94. Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun 
 
     95. Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun 
 
     96. Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun 
 
     97. Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın
 
     98. İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun 
 
     99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun
 
     100. Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun 
 
     101. İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun
 
     102. La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun 
 
     103. La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun 
 
     104. Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın 
 
     105. Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun
 
     106. İnne fı haza le belağal li kavmil abidın
 
     107. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın
 
     108. Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun 
 
     109. Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun 
 
     110. İnnehu ya'lemü ma tektümun
 
     111. Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn 
 
     112. Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu