23 - MUMINUN 

Bismillahirrahmanirrahim  

 

     1. Kad eflehal mü'minun
 
     2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
 
     3. Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun 
 
     4. Vellezıne hüm liz zekati faılun 
 
     5. Vellezıne hüm li fürucihim hafizun
 
     6. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın 
 
     7. Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun
 
     8. Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun 
 
     9. Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun 
 
     10. Ülaike hümül varisun 
 
     11. Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun
 
     12. Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn 
 
     13. Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın 
 
     14. Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn
 
     15. Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun 
 
     16. Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asun 
 
     17. Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın
 
     18. Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun
 
     19. Fe enşe'na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a'nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te'külun
 
     20. Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın
 
     21. Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te'külun 
 
     22. Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun 
 
     23. Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun 
 
     24. Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semı'na bi haza fı abainel evvelın
 
     25. İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn
 
     26. Kale rabbinsurnı bima kezzebun 
 
     27. Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun 
 
     28. Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın
 
     29. Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
 
     30. İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın 
 
     31. Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharın 
 
     32. Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
 
     33. Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun
 
     34. Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun
 
     35. E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun 
 
     36. Heyhate heyhate lima tuadun
 
     37. İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usın 
 
     38. İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minın 
 
     39. Kale rabbinsurnı bima kezzebun 
 
     40. Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın
 
     41. Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa fe bu'del lil kavmiz zalimın 
 
     42. Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharın
 
     43. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun 
 
     44. Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadıs fe bu'del li kavmil la yü'minun 
 
     45. Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın
 
     46. İla fir'avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın 
 
     47. Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun 
 
     48. Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın
 
     49. Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun 
 
     50. Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn 
 
     51. Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha innı bima ta'melune alım 
 
     52. Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun
 
     53. Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
 
     54. Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn
 
     55. E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın
 
     56. Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş'urun 
 
     57. İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun
 
     58. Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü'minun 
 
     59. Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun
 
     60. Vellezıne yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun 
 
     61. Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun 
 
     62. Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun
 
     63. Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun
 
     64. Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec'erun 
 
     65. La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun
 
     66. Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun 
 
     67. Müstekbirıne bihı samiran tehcürun 
 
     68. E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelın
 
     69. Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun
 
     70. Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun
 
     71. Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun 
 
     72. Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn
 
     73. Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym
 
     74. Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun
 
     75. Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun
 
     76. Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun 
 
     77. Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun
 
     78. Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalılem ma teşkürun
 
     79. Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun
 
     80. Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kılun 
 
     81. Bel kalu misle ma kalel evvelun
 
     82. Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun 
 
     83. Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
 
     84. Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun 
 
     85. Seyekulune lillah kul efela tezekkerun 
 
     86. Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym 
 
     87. Seyekulune lillah kul e fe la tettekun 
 
     88. Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun
 
     89. Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu
 
     90. Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun
 
     91. Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasıfun
 
     92. Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun 
 
     93. Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun 
 
     94. Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın
 
     95. Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun
 
     96. İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun
 
     97. Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
 
     98. Ve euzü bike rabbi ey yahdurun 
 
     99. Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun 
 
     100. Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun 
 
     101. Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun 
 
     102. Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
 
     103. Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun 
 
     104. Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun
 
     105. E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun 
 
     106. Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın
 
     107. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
 
     108. Kalahşeu fıha ve la tükellimun
 
     109. İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
 
     110. Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun 
 
     111. İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
 
     112. Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın
 
     113. Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın
 
     114. Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun 
 
     115. E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun 
 
     116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
 
     117. Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun 
 
     118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın