25 - FURKAN 

Bismillahirrahmanirrahim

     1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra
 
     2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira 
 
     3. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura 
 
     4. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura 
 
     5. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla 
 
     6. Kul enzelehüllezı ya'lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma 
 
     7. Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra 
 
     8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura 
 
     9. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy'une sebıla
 
     10. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura
 
     11. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seıyra 
 
     12. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
 
     13. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
 
     14. La ted'ul yevme süburav vahıdev ved'u süburan kesıra 
 
     15. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra 
 
     16. Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va'dem mes'ula
 
     17. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
 
     18. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura 
 
     19. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy'une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
 
     20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
 
     21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
 
     22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura 
 
     23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
 
     24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
 
     25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla 
 
     26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
 
     27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
 
     28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
 
     29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula 
 
     30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura
 
     31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
 
     32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
 
     33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
 
     34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
 
     35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
 
     36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
 
     37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a'tedna liz zalimıne azaben elıma 
 
     38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
 
     39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
 
     40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
 
     41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula 
 
     42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
 
     43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla 
 
     44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebıla
 
     45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla 
 
     46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra 
 
     47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
 
     48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
 
     49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesıra
 
     50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
 
     51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra
 
     52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
 
     53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
 
     54. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra
 
     55. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
 
     56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
 
     57. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla 
 
     58. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
 
     59. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes'el bihı habıra
 
     60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura
 
     61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
 
     62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura 
 
     63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
 
     64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
 
     65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
 
     66. İnneha saet müstekarrav ve mükama
 
     67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
 
     68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama 
 
     69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana 
 
     70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
 
     71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
 
     72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
 
     73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
 
     74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama 
 
     75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam 
 
     76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
 
     77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama