26 - SUARA 

Bismillahirrahmanirrahim  

 

     1. Ta sım mım
 
     2. Tilke ayatül kitabil mübın
 
     3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın
 
     4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn 
 
     5. Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn 
 
     6. Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
 
     7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
 
     8. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
 
     9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     10. Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın 
 
     11. Kavme fir'avn e la yettekun
 
     12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun
 
     13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun 
 
     14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun 
 
     15. Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
 
     16. Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın 
 
     17. En ersil meana benı israiyl
 
     18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın
 
     19. Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın
 
     20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın 
 
     21. Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın 
 
     22. Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl
 
     23. Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın
 
     24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının 
 
     25. Kale li men havlehu ela testemiun
 
     26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın 
 
     27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun 
 
     28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun 
 
     29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın
 
     30. Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın
 
     31. Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn
 
     32. Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın 
 
     33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın 
 
     34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım
 
     35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun 
 
     36. Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın 
 
     37. Ye'tuke bi külli sehharin alım 
 
     38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun 
 
     39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun
 
     40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın 
 
     41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
 
     42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın
 
     43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun 
 
     44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun
 
     45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun 
 
     46. Fe ülkıyes seharatü sacidın
 
     47. Kalu amenna bi rabbil alemın 
 
     48. Rabbi musa ve harun
 
     49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn 
 
     50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
 
     51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın 
 
     52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun 
 
     53. Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın 
 
     54. İnne haülai le şirzimetün kalılun
 
     55. Ve innehüm lena le ğaizun
 
     56. Ve inna le cemıun hazirun
 
     57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun 
 
     58. Ve künuziv ve mekamin kerım
 
     59. Kezalik ve evrasnaha benı israıl 
 
     60. Fe etbeuhüm müşrikıyn
 
     61. Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun 
 
     62. Kale kella inne meıye rabbı seyehdın 
 
     63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym 
 
     64. Ve ezlefna semmel aharın 
 
     65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn 
 
     66. Sümme ağraknel aharın
 
     67. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın 
 
     68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym 
 
     69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım
 
     70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun
 
     71. Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın
 
     72. Kale hel yesmeuneküm iz ted'un 
 
     73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun 
 
     74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun
 
     75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun
 
     76. Entüm ve abaükümül akdemun 
 
     77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın 
 
     78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın 
 
     79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn
 
     80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
 
     81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
 
     82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın 
 
     83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
 
     84. Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın 
 
     85. Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym 
 
     86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın 
 
     87. Ve la tuhzinı yevme yüb'asun 
 
     88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun
 
     89. İlla men etellahe bi kalbin selim
 
     90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn 
 
     91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın 
 
     92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun 
 
     93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
 
     94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun 
 
     95. Ve cünudü iblıse ecmeun
 
     96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun
 
     97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın 
 
     98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın 
 
     99. Ve ma edalleha illel mücrimun
 
     100. Fe ma lena min şafiıyn
 
     101. Ve la sadıkın hamım 
 
     102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın
 
     103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
 
     104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın 
 
     106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun 
 
     107. İnni leküm rasulün emın 
 
     108. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     109. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın 
 
     110. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     111. Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun
 
     112. Kale vema ılmı bima kanu ya'melun 
 
     113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun
 
     114. Ve ma ene bi taridil mü'minın 
 
     115. İn ene illa nezırum mübın 
 
     116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın
 
     117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun
 
     118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın
 
     119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun 
 
     120. Sümme ağrakna ba'dül bakıyn 
 
     121. İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın 
 
     122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     123. Kezzebet adünil murselın
 
     124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun 
 
     125. İnnı leküm rasulün emın 
 
     126. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     127. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın 
 
     128. E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun 
 
     129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun 
 
     130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın 
 
     131. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     132. Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun
 
     133. Emeddeküm bi en'amiv ve benın 
 
     134. Ve cennativ ve uyun 
 
     135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym 
 
     136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn
 
     137. İn haza illa hulükul evvelın
 
     138. Ve ma nahnü bi müazzebın
 
     139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın 
 
     140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     141. Kezzebet semudül murselın 
 
     142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun 
 
     143. İnnı leküm rasulün emın 
 
     144. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     145. Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın 
 
     146. E tütrakune fı ma hahüna aminın 
 
     147. Fı cennativ ve uyun 
 
     148. Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym
 
     149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın 
 
     150. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     151. Ve la tütıy'u emral müsrifın
 
     152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
 
     153. Kalu innema ente minel müsahharın 
 
     154. Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn
 
     155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum
 
     156. Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym
 
     157. Fe akaruha fe asbehu nadimın
 
     158. Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın 
 
     159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     160. Kezzebet kavmü lutınil murselun 
 
     161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun 
 
     162. İnnı leküm rasulün emın 
 
     163. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     164. Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
 
     165. E te'tunez zükrane minel alemın 
 
     166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun
 
     167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın 
 
     168. Kale innı li ameliküm minel kalın 
 
     169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun
 
     170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn 
 
     171. İlla acuzen fil ğabirın 
 
     172. Sümme demmernel aharın
 
     173. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın 
 
     174. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
 
     175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     176. Kezzebe ashabül eyketil murselın
 
     177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
 
     178. İnnı leküm rasulün emın 
 
     179. Fettekullahe ve etıy'un 
 
     180. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın 
 
     181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın 
 
     182. Vezinu bil kıstasil müstekıym 
 
     183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın
 
     184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın 
 
     185. Kalu innema ente minel müsahharın 
 
     186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
 
     187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn 
 
     188. Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun
 
     189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym 
 
     190. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
 
     191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
 
     192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın
 
     193. Nezele bihir ruhul emın 
 
     194. Ala kalbike li tekune minel münzirın
 
     195. Bi lisanin arabiyyim mübın
 
     196. Ve innehu lefı zübüril evvelın
 
     197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl 
 
     198. Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın
 
     199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın
 
     200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın
 
     201. La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım 
 
     202. Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun 
 
     203. Fe yekul hel nahnü münzarun 
 
     204. E fe bi azabina yesta'cilun 
 
     205. E feraeyte im metta'nahüm sinın 
 
     206. Sümme caehüm ma kun yuadun
 
     207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun 
 
     208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun 
 
     209. Zikra ve ma künna zalimın 
 
     210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn 
 
     211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un
 
     212. İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun
 
     213. Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın 
 
     214. Ve enzir aşiratekel akrabın 
 
     215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın 
 
     216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun
 
     217. Ve tevekkel alel azızir rahıym
 
     218. Ellezı yerake hıyne tekum 
 
     219. Ve tekallübeke fis sacidın
 
     220. İnnehu hüves semıul alım
 
     221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
 
     222. Tenezzelü ala külli effakin esım
 
     223. Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun 
 
     224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
 
     225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun 
 
     226. Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun
 
     227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun