27 - NEML 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

     1. Ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın
 
     2. Hüdev ve büşra lil mü’minın 
 
     3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
 
     4. İnnellezıne la yü'minune bil ahırati zeyyenna lehüm a'malehüm fe hüm ya'mehun 
 
     5. Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun 
 
     6. Ve inneke le tülekkal kur'ane mil ledün hakımin alım
 
     7. İz kale musa li ehlihı innı anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun
 
     8. Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın
 
     9. Ya musa innehu enellahül azızül hakım 
 
     10. Ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun 
 
     11. İlla men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe innı ğafurur rahıym 
 
     12. Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis'ı ayatin ila fir'avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikıyn 
 
     13. Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın
 
     14. Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
 
     15. Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü'minın 
 
     16. Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey' inne haza le hüvel fadlül mübın
 
     17. Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun 
 
     18. Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun
 
     19. Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn 
 
     20. Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın
 
     21. Le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye'tiyennı bi sultanim mübın
 
     22. Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci'tüke min sebeim bi nebiy yekıyn
 
     23. İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey'iv ve leha arşün azıym
 
     24. Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun 
 
     25. Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab'e fis semavati vel erdı ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun
 
     26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym 
 
     27. Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın
 
     28. İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun
 
     29. Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım
 
     30. İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym 
 
     31. Ella ta'lu aleyye ve'tunı müslimın 
 
     32. Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun 
 
     33. Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be'sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te'mürın
 
     34. Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun
 
     35. Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.)
 
     36. Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun 
 
     37. İrcı'ileyhim fe lene'tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun
 
     38. Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tını bi arşiha kable ey ye'tunı müslimın
 
     39. Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın 
 
     40. Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım 
 
     41. Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun
 
     42. Felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın
 
     43. Ve saddeha ma kanet ta'büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın 
 
     44. Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın 
 
     45. Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı'büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun
 
     46. Kale ya kavmi lime testa'cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun
 
     47. Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun 
 
     48. Ve kane fil medıneti tis'atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
 
     49. Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın 
 
     50. Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş'urun
 
     51. Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn
 
     52. Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'lemun 
 
     53. Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun 
 
     54. Ve lutan iz kale li kavmihı ete'tunel fahışete ve entüm tübsırun 
 
     55. E inneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa' bel entüm kavmün techelun
 
     56. Fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu ale lutım min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
 
     57. Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirın 
 
     58. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
 
     59. Kulil hümdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa allahü hayrun emma yüşrikun 
 
     60. Emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa fe embetna bihı hadaika zate behceh ma kane leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya'dilun
 
     61. Emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya'lemun 
 
     62. Emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalılem ma tezekkerun 
 
     63. Emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah tealellahü amma yüşrikun
 
     64. Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn 
 
     65. Kul la ya'lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun 
 
     66. Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun 
 
     67. Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
 
     68. Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
 
     69. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın 
 
     70. Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun
 
     71. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 
     72. Kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezı testa'cilun
 
     73. Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
 
     74. Ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun 
 
     75. Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın
 
     76. İnne hazel kur'ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun
 
     77. Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minın 
 
     78. İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve hüvel azızül alım
 
     79. Fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın 
 
     80. İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
 
     81. Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun
 
     82. Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun 
 
     83. Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun 
 
     84. Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun
 
     85. Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun 
 
     86. E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun 
 
     87. Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın 
 
     88. Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun'allahillezı etkane külle şey' innehu habırum bima tefalun
 
     89. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın 
 
     90. Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun
 
     91. İnnema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimın
 
     92. Ve en etlüvel kur'an fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın
 
     93. Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta'rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun