30 - RUM 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

     1. Elif lam mım
 
     2. Fulibetir rum 
 
     3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun
 
     4. Fı bid'ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba'd ve yevmeiziy yefrahul mü'minun 
 
     5. Bi nasrillah yensuru mey yeşa' ve hüvel azızür rahıym 
 
     6. Va'dellah la yuhlifüllahü va'dehu ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun 
 
     7. Ya'lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahırati hüm ğafilun
 
     8. E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun
 
     9. E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
 
     10. Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun 
 
     11. Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun 
 
     12. Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun 
 
     13. Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın 
 
     14. Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun
 
     15. Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun
 
     16. Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun 
 
     17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
 
     18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
 
     19. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun
 
     20. Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun 
 
     21. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun 
 
     22. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın 
 
     23. Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
 
     24. Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba'de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
 
     25. Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da'vetem minel erdı iza entüm tahrucun 
 
     26. Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun 
 
     27. Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard ve hüvel azızül hakım
 
     28. Darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya'kılun 
 
     29. Belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri ılm fe mey yehdı men edallellah ve ma lehüm min nasırın 
 
     30. Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun 
 
     31. Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın
 
     32. Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun 
 
     33. Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm bi rabbihim yüşrikun
 
     34. Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta'lemun
 
     35. Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun
 
     36. Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun 
 
     37. E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun 
 
     38. Fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıl zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül müflihun 
 
     39. Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin nasi fe la yerbu ındellah ve ma ateytüm min zekatin türıdune vechellahi fe ülaike hümül mud'ıfun
 
     40. Allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey' sübhanelhu ve teala amma yüşrikun
 
     41. Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba'dallezı amilu leallehüm yarciun 
 
     42. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kabl kane ekseruhüm müşrikın 
 
     43. Fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
 
     44. Men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun 
 
     45. Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yühıbbül kafirın 
 
     46. Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun 
 
     47. Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minın
 
     48. Allahüllezı yürsilür riyaha fe tüsıru sehaben fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec'alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hılalih fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı izahüm yestebşirun
 
     49. Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihı le müblisın
 
     50. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba'da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadır
 
     51. Ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral lezallu mim ba'dihı yekfürun 
 
     52. Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın 
 
     53. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fehüm müslimun
 
     54. Allahüllezı halekaküm min da'fin sümme ceale mim ba'di kuvvetin da'fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa' ve hüvel alımül kadır
 
     55. Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah kezalike kanu yü'fekun
 
     56. Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmül ba'si ve lakinneküm küntüm la ta'lemun 
 
     57. Fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu ma'ziratühüm ve la hüm yüsta'tebun
 
     58. Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar'ani min külli mesel ve lein ci'tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu in entüm illa mübtılun
 
     59. Kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la ya'lemun 
 
     60. Fasbir inne va'dellahi hakkuv ve la yestehıffennekellezıne la yukınun