36 - YASiN 

Bismillahirrahmanirrahim  

 

 
     1. Yasın 
 
     2. Vel kur'anil hakiym 
 
     3. İnneke le minel murseliyn 
 
     4. Ala sıratım müstekıym 
 
     5. Tenziylel aziyzir rahıym
 
     6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 
 
     7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 
 
     8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 
 
     9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
 
     10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
 
     11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
 
     12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
 
     13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 
 
     14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
 
     15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
 
     16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
 
     17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 
 
     18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 
     19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 
 
     20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 
 
     21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 
 
     22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 
 
     23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
 
     24. İnnı izel le fı dalalim mübın
 
     25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
 
     26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
 
     27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
 
     28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 
 
     29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
 
     30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
 
     31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
 
     32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 
 
     33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
 
     34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
 
     35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 
 
     36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
 
     37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 
 
     38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 
 
     39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
 
     40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
 
     41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 
 
     42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 
 
     43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
 
     44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 
 
     45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 
     46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 
 
     47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
 
     48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 
     49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 
 
     50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 
 
     51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 
 
     52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
 
     53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 
 
     54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 
 
     55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 
 
     56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
 
     57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 
     58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 
 
     59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 
     60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 
 
     61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 
 
     62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 
 
     63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
 
     64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
 
     65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 
     66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 
 
     67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 
     68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
 
     69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 
     70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 
 
     71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 
 
     72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 
 
     73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 
 
     74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 
     75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 
 
     76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
 
     77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 
 
     78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
 
     79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
 
     80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 
 
     81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 
 
     82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 
 
     83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun