37 - SAFFAT 

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Vessaffati saffa
 
     2. Fezzacirati zecra 
 
     3. Fettaliyati zikra 
 
     4. İnne ilaheküm le vahıd
 
     5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
 
     6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
 
     7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
 
     8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
 
     9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb 
 
     10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb 
 
     11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
 
     12. Bel acibte ve yesharun 
 
     13. Ve iza zükkiru la yezkürun 
 
     14. Ve iza raev ayetey yesteshırun 
 
     15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
 
     16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
 
     17. E ve abaünel evvelun 
 
     18. Kul neam ve entüm dahırun
 
     19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun 
 
     20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın 
 
     21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
 
     22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun
 
     23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
 
     24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun
 
     25. Me leküm la tenasarun
 
     26. Bel hümül yevme müsteslimun
 
     27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun 
 
     28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın 
 
     29. Kalu bel lem tekunu mü'minın 
 
     30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn
 
     31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun 
 
     32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın 
 
     33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
 
     34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın 
 
     35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
 
     36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun 
 
     37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın 
 
     38. İnneküm lezaikul azabil elım 
 
     39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun 
 
     40. İlla ıbadellahil muhlesıyn 
 
     41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum 
 
     42. Fevakih ve hüm mükramun
 
     43. Fı cennatin neıym
 
     44. Ala sürurim mütekabilın
 
     45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn
 
     46. Beydae lezzetil lişşaribın 
 
     47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun 
 
     48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn 
 
     49. Ke ennehünne beydum meknun 
 
     50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun 
 
     51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın 
 
     52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn 
 
     53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun 
 
     54. Kale hel entüm müttaliun 
 
     55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym 
 
     56. Kale tellahi in kidte le türdın
 
     57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın 
 
     58. E fe ma nahnü bi meyyitın
 
     59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın 
 
     60. İnne haza le hüvel fevzül azıym
 
     61. Li misli haza felya'melil amilun 
 
     62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum 
 
     63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın 
 
     64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym 
 
     65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
 
     66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
 
     67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
 
     68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
 
     69. İnnehüm elfev abaehüm dallın 
 
     70. Fe hüm ala asarihim yühraun
 
     71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
 
     72. Ve le kad erselna fıhim münzirın 
 
     73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
 
     74. İlla ıbadellahil muhlesıyn 
 
     75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun 
 
     76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym 
 
     77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
 
     78. Ve terakna aleyhi fil ahırın 
 
     79. Selamün ala nuhın fil alemın 
 
     80. İnna kezalike neczil muhsinın
 
     81. İnnehu min ıbadinel mü'minın 
 
     82. Sümme ağraknel aharın
 
     83. Ve inne min şıatihı le ibrahım 
 
     84. İz cae rabbehu bi kalbin selım 
 
     85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun
 
     86. E ifken aliheten dunellahi türıdun 
 
     87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
 
     88. Fe nezara nazraten fin nücum 
 
     89. Fe kale innı sekıym
 
     90. Fe tevellev anhü müdbirın
 
     91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun 
 
     92. Ma leküm la tentıkun 
 
     93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın
 
     94. Fe akbelu ileyhi yeziffun
 
     95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun 
 
     96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun 
 
     97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym 
 
     98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
 
     99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
 
     100. Rabbi heb lı mines salihıyn 
 
     101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım
 
     102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
 
     103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın 
 
     104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım
 
     105. Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın 
 
     106. İnne haza le hüvel belaül mübın 
 
     107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym
 
     108. Ve terakna aleyhi fil ahırın
 
     109. Selamün ala ibrahım 
 
     110. Kezalike neczil muhsinın
 
     111. İnnehu min ıbadinel mü'minın
 
     112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn 
 
     113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın 
 
     114. Ve le kad menenna ala musa ve haun
 
     115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym 
 
     116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın 
 
     117. Ve ateynahümel kitabel müstebın 
 
     118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym 
 
     119. Ve terakna aleyhima fil ahırın
 
     120. Selamün ala musa ve harun 
 
     121. İnna kezalik enczil muhsinın
 
     122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın
 
     123. Ve inne ilyase le minel murselın
 
     124. İz kale li kavmihı ela tettekun 
 
     125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn 
 
     126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
 
     127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun 
 
     128. İlla ıbadellahil muhlesıyn
 
     129. Ve terakna aleyhi fil ahırın
 
     130. Selamün ala ilyasın 
 
     131. İnna kezalike neczil muhsinın 
 
     132. İnnehu min ıbadinel mü'minın
 
     133. Ve inne lutal le minel mürselın 
 
     134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn 
 
     135. İlla acuzen fil ğabirın 
 
     136. Sümme demmernel aharın
 
     137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn 
 
     138. Ve bil leyl e fe la ta'kılun
 
     139. Ve inne yunüse le minel murselın
 
     140. İz ebeka ilel fülkil meşhun 
 
     141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn 
 
     142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım 
 
     143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn 
 
     144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun 
 
     145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
 
     146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn 
 
     147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün 
 
     148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn
 
     149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun 
 
     150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
 
     151. E la innehüm min ifkihim le yekulun 
 
     152. Veledellahü ve innehüm le kazibun 
 
     153. Astafel benati alel benın 
 
     154. Ma leküm keyfe tahkümun 
 
     155. E fe la tezekkerun
 
     156. Em leküm sültanüm mübın 
 
     157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn 
 
     158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
 
     159. Sübhanellahi amma yesıun
 
     160. İlla ıbadellahil muhlesıyn
 
     161. Fe inneküm ve ma ta'büdun 
 
     162. Ma entüm aleyhi bi fatinın
 
     163. İlla men hüve salil cehıym
 
     164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum
 
     165. Ve inna le nahnüs saffun
 
     166. Ve inna le nahnül müsebbihün
 
     167. Ve in kanu le yekulun 
 
     168. Lev enne ındena zikram minel evvelin
 
     169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn 
 
     170. Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun 
 
     171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın 
 
     172. İnnehüm le hümül mensurun 
 
     173. Ve inne cündena lehümül ğalibun 
 
     174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn 
 
     175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun 
 
     176. E fe biazabina yesta'cilun
 
     177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
 
     178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn 
 
     179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun
 
     180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun 
 
     181. Ve selamün alel murselın
 
     182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın