38 - SAD  

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Sad vel kur'ani ziz zikr
 
     2. Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak 
 
     3. Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens 
 
     4. Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab 
 
     5. E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab 
 
     6. Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad 
 
     7. Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak
 
     8. E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab
 
     9. Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab
 
     10. Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
 
     11. Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
 
     12. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad
 
     13. Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab
 
     14. İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab 
 
     15. Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak 
 
     16. Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab
 
     17. Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab
 
     18. İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak
 
     19. Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
 
     20. Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab 
 
     21. Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab
 
     22. İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat
 
     23. İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab
 
     24. Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab 
 
     25. Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab 
 
     26. Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)
 
     27. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar 
 
     28. Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar
 
     29. Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab
 
     30. Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab 
 
     31. İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
 
     32. Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab 
 
     33. Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak
 
     34. Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab 
 
     35. Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab
 
     36. Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab 
 
     37. Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas
 
     38. Ve aharıne mükarranıne fil asfad 
 
     39. Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab 
 
     40. Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab 
 
     41. Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
 
     42. Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab 
 
     43. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
 
     44. Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab
 
     45. Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar
 
     46. İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
 
     47. Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar 
 
     48. Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar
 
     49. Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab 
 
     50. Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab 
 
     51. Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab 
 
     52. Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab 
 
     53. Haza ma tuadune li yevmil hısab
 
     54. İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad 
 
     55. Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab 
 
     56. Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad
 
     57. Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak
 
     58. Ve aharu min şeklihı ezvac 
 
     59. Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar
 
     60. Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar 
 
     61. Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar 
 
     62. Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
 
     63. Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar
 
     64. İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar 
 
     65. Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar 
 
     66. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar
 
     67. Kul hüve nebün azıym 
 
     68. Entüm anhü mu'ridun
 
     69. Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun 
 
     70. İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın 
 
     71. İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn
 
     72. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın 
 
     73. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun 
 
     74. İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın 
 
     75. Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın
 
     76. Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn 
 
     77. Kale fahruc minha fe inneke racım
 
     78. Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın
 
     79. Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun 
 
     80. Kale fe inneke minel münzarın
 
     81. İla yevmil vaktil ma'mum 
 
     82. Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn
 
     83. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
 
     84. Kale fel hakku vel hakka ekul
 
     85. Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn 
 
     86. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın
 
     87. İn hüve illa zikrul lil alemın 
 
     88. Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn