43 - ZUHRUF

Bismillahirrahmanirrahim

 

 
     1. Ha mım
 
     2. Vel kitabil mübın 
 
     3. İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun
 
     4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
 
     5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın 
 
     6. Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın 
 
     7. Ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun
 
     8. Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın 
 
     9. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım 
 
     10. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun
 
     11. Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun
 
     12. Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun 
 
     13. Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın
 
     14. Ve inna ila rabbina le münkalibun
 
     15. Ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a innel insane le kefurum mübın
 
     16. Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın
 
     17. Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym 
 
     18. E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
 
     19. Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun 
 
     20. Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun
 
     21. Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun 
 
     22. Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun 
 
     23. Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
 
     24. Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun
 
     25. Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın 
 
     26. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun 
 
     27. İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın
 
     28. Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
 
     29. Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın 
 
     30. Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun
 
     31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym
 
     32. E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
 
     33. Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun 
 
     34. Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
 
     35. Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn 
 
     36. Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın 
 
     37. Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
 
     38. Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın 
 
     39. Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
 
     40. E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
 
     41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
 
     42. Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun 
 
     43. Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym 
 
     44. Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun 
 
     45. Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun
 
     46. Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
 
     47. Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun 
 
     48. Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun 
 
     49. Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun 
 
     50. Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
 
     51. Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün
 
     52. Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
 
     53. Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın 
 
     54. Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn 
 
     55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn 
 
     56. Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın 
 
     57. Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun
 
     58. Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun 
 
     59. İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl 
 
     60. Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun 
 
     61. Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym 
 
     62. Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın 
 
     63. Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy'un
 
     64. İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym 
 
     65. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
 
     66. Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
 
     67. El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn
 
     68. Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
 
     69. Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın 
 
     70. Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
 
     71. Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün 
 
     72. Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun 
 
     73. Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun 
 
     74. İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun 
 
     75. La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
 
     76. Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın 
 
     77. Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun 
 
     78. Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
 
     79. Em ebramu emran fe inna mübrimun 
 
     80. Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
 
     81. Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın 
 
     82. Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
 
     83. Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
 
     84. Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım 
 
     85. Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun 
 
     86. Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun
 
     87. Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun 
 
     88. Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun 
 
     89. Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun