44 - DUHAN

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Ha mım
 
     2. Vel kitabil mübiyn
 
     3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 
     4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym 
 
     5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn 
 
     6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym 
 
     7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn 
 
     8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn 
 
     9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun
 
     10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn
 
     11. Yağşen nas haza azabün eliym 
 
     12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun
 
     13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 
     14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun 
 
     15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun 
 
     16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 
     17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym 
 
     18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 
     19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 
     20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 
     21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun
 
     22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun 
 
     23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 
     24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun 
 
     25. Kem teraku min cennativ ve uyun
 
     26. Ve züruıv ve mekamin keriym
 
     27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn
 
     28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn 
 
     29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 
     30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn 
 
     31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn 
 
     32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 
     33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn 
 
     34. İnne haülai le yekülün 
 
     35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn 
 
     36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn 
 
     37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn 
 
     38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn 
 
     39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun 
 
     40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
 
     41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun 
 
     42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 
     43. İnne şeceratez zekkum
 
     44. Taamül esiym 
 
     45. Kel mühl yağlı fil bütun 
 
     46. Ke ğalyil hamiym 
 
     47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym 
 
     48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym
 
     49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
 
     50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
 
     51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
 
     52. Fi cennativ ve uyun
 
     53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 
     54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn 
 
     55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 
     56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym 
 
     57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 
     58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 
     59. Fertekıb innehüm mirtek