50 - KAF

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Kaf vel kur'anil mecid
 
     2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
 
     3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd 
 
     4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz 
 
     5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
 
     6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc 
 
     7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
 
     8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
 
     9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
 
     10. Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd 
 
     11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
 
     12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
 
     13. Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut
 
     14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
 
     15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid 
 
     16. Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
 
     17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd 
 
     18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid 
 
     19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd 
 
     20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
 
     21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid 
 
     22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid 
 
     23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
 
     24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
 
     25. Mennaıl lil hayri mu'teim murib
 
     26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid 
 
     27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
 
     28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
 
     29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
 
     30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid 
 
     31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
 
     32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
 
     33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib 
 
     34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
 
     35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid 
 
     36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
 
     37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid 
 
     38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub 
 
     39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
 
     40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
 
     41. Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib 
 
     42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc 
 
     43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr 
 
     44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir 
 
     45. Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd