51 - ZARIYAT

Bismillahirrahmanirrahim

 

 
     1. Vezzariyati zerva 
 
     2. Fel hamilati vıkra
 
     3. Fel cariyati yusra
 
     4. Fel mukassimati emra
 
     5. İnnema tuadune le sadık 
 
     6. Ve inned dine le vakı'
 
     7. Ves semai zatil hubuk 
 
     8. İnnekum le fi kavlim muhtelif 
 
     9. Yu'feku anhu men ufik 
 
     10. Kutilel harrasun 
 
     11. Ellezine hum fi ğamratin sahun 
 
     12. Yes'elune eyyane yevmud din
 
     13. Yevme hum alen nari yuftenun 
 
     14. Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa'cilun
 
     15. İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun 
 
     16. Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin
 
     17. Kanu kalilem minel leyli ma yehceun
 
     18. Ve bil eshari hum yestağfirun
 
     19. Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum
 
     20. Ve fil erdı ayatul lil mukınin 
 
     21. Ve fi enfusikum e fe la tubrırun 
 
     22. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun 
 
     23. Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun
 
     24. Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin
 
     25. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun 
 
     26. Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin
 
     27. Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun
 
     28. Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim 
 
     29. Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym
 
     30. Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim
 
     31. Kale fema hatbukum eyyuhel murselun
 
     32. Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin
 
     33. Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn
 
     34. Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin 
 
     35. Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin
 
     36. Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin 
 
     37. Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim 
 
     38. Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin 
 
     39. Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun
 
     40. Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim
 
     41. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym
 
     42. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim 
 
     43. Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn
 
     44. Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun
 
     45. Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın 
 
     46. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn 
 
     47. Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun 
 
     48. Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun 
 
     49. Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun
 
     50. Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin
 
     51. Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin. 
 
     52. Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun
 
     53. E tevasav bih bel hum kavmun tağun 
 
     54. Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun 
 
     55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin
 
     56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun 
 
     57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun 
 
     58. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin 
 
     59. Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun
 
     60. Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun