52 - TUR

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Vet tur 
 
     2. Ve kitabim mestur 
 
     3. Fi rakkım menşur
 
     4. Vel beytil ma'mur 
 
     5. Ves sakfil merfu' 
 
     6. Vel bahril mescur 
 
     7. İnne azabe rabbike le vakı' 
 
     8. Ma lehu min dafi' 
 
     9. Yevme temurus semau mevra 
 
     10. Ve tesirul cibalu seyra
 
     11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin 
 
     12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun
 
     13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a 
 
     14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun 
 
     15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun
 
     16. Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tczevne ma kuntum ta'melun
 
     17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym
 
     18. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym
 
     19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun 
 
     20. Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn
 
     21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin 
 
     22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun
 
     23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim
 
     24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun
 
     25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun 
 
     26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn
 
     27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
 
     28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym 
 
     29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun 
 
     30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun 
 
     31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn 
 
     32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun 
 
     33. Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun 
 
     34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn 
 
     35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun
 
     36. Em halekus semavati vel ard bel la yukınun 
 
     37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun 
 
     38. Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin 
 
     39. Em lehul benatu ve lekumul benun 
 
     40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun 
 
     41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun 
 
     42. Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun 
 
     43. Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun 
 
     44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum 
 
     45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun
 
     46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun
 
     47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun 
 
     48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum 
 
     49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum