54 - KAMER

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Ikterabetis saatu venşakkal kamer 
 
     2. Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.
 
     3. Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr 
 
     4. Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer 
 
     5. Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
 
     6. Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur
 
     7. Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir 
 
     8. Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir
 
     9. Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
 
     10. Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır
 
     11. Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir 
 
     12. Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
 
     13. Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur 
 
     14. Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir 
 
     15. Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir 
 
     16. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 
 
     17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
 
     18. Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur 
 
     19. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir 
 
     20. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır
 
     21. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 
 
     22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
 
     23. Kezzebet semudu bin nuzur
 
     24. Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur 
 
     25. Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir 
 
     26. Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir
 
     27. İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir
 
     28. Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar 
 
     29. Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar
 
     30. Fe keyfe kane azabi ve nuzur 
 
     31. İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir
 
     32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir
 
     33. Kezzebet kavmu lutım bin nuzur 
 
     34. İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar
 
     35. Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker 
 
     36. Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur 
 
     37. Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur
 
     38. Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr 
 
     39. Fe zuku azabi ve nuzur 
 
     40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
 
     41. Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur
 
     42. Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir 
 
     43. E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
 
     44. Em yekulune nahnu cemium muntesır
 
     45. Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur 
 
     46. Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr 
 
     47. İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur 
 
     48. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar
 
     49. İnna kulle şey'in halaknahu bi kader 
 
     50. Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar
 
     51. Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir 
 
     52. Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur
 
     53. Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar
 
     54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher
 
     55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir