94 - INSIRAH

Bismillahirrahmanirrahim

 

     1. Elem neşrah leke sadrek 
 
     2. Ve vada'na 'anke vizreke
 
     3. Elleziy enkada zahreke
 
     4. Ve refa'na leke zikreke 
 
     5. Feinne me'al'usri yüsren
 
     6. İnne me'al'usri yüsren
 
     7. Feiza ferağte fensab
 
     8. Ve ila rabbike ferğab