16) Sūrat An-Naĥl

Printed format

16)

'Atá 'Amru Allāhi Falā Tasta`jilūhu Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

016001.Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah,onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

Yunazzilu Al-Malā'ikata Bir-Rūĥi Min 'Amrihi `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi 'An 'Andhirū 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fa Attaqūni

016002.Allah, “Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının”diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile meleklerikullarından dilediğine indirir.

~ ~
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

016003.Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O,müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

Khalaqa Al-'Insāna Min Nuţfatin Fa'idhā Huwa Khīmun Mubīnun

016004.İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o,Rabbine açık bir hasım kesilmiştir

Wa Al-'An`āma Khalaqahā Lakum Fīhā Dif'un Wa Manāfi`u Wa Minhā Ta'kulūna

016005.Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalarvardır. Hem de onlardan yersiniz.

Wa Lakum Fīhā Jamālun Ĥīna Turīĥūna Wa Ĥīna Tasraĥūna

016006.Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için birgüzellik (ve zevk) vardır.

Wa Taĥmilu 'Athqālakum 'Ilá Baladin Lam Takūnū Bālighīhi 'Illā Bishiqqi Al-'Anfusi 'Inna Rabbakum Lara'ūfun Raĥīmun

016007.Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar.Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

~
Wa Al-Khayla Wa Al-Bighāla Wa Al-Ĥamīra Litarkabūhā Wa Zīnatan Wa Yakhluqu Mā Lā Ta`lamūna

016008.Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleride yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

Wa `Alá Allāhi Qaşdu As-Sabīli Wa Minhā Jā'irun Wa Law Shā'a Lahadākum 'Ajma`īna

016009.Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır.Allahdileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Huwa Al-Ladhī 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Lakum Minhu Sharābun Wa Minhu Shajarun Fīhi Tusīmūna

016010.O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır.Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

Yunbitu Lakum Bihi Az-Zar`a Wa Az-Zaytūna Wa An-Nakhīla Wa Al-'A`nāba Wa Min Kulli Ath-Thamarāti 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yatafakkarūna

016011.Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlümeyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibretvardır.

Wa Sakhkhara Lakumu Al-Layla Wa An-Nahāra Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Wa An-Nujūmu Musakhkharātun Bi'amrihi 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna

016012.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütünyıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesizbunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.

~
Wa Mā Dhara'a Lakum Al-'Arđi Mukhtalifāan 'Alwānuhu 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yadhdhakkarūna

016013.Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri desizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

~
Wa Huwa Al-Ladhī Sakhkhara Al-Baĥra Lita'kulū Minhu Laĥmāan Ţarīyāan Wa Tastakhrijū Minhu Ĥilyatan Talbasūnahā Wa Tará Al-Fulka Mawākhira Fīhi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna

016014.O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizisizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğinigörürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniziçindir.

Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa 'Anhārāan Wa Subulāan Lla`allakum Tahtadūna

016015-16.Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için denehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla dayollarını bulurlar.

Wa `Alāmātin Wa Bin-Najmi Hum Yahtadūna

016016.

'Afaman Yakhluqu Kaman Lā Yakhluqu 'Afalā Tadhakkarūna

016017.Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmezmisiniz?

Wa 'In Ta`uddū Ni`mata Allāhi Lā Tuĥşūhā 'Inna Allāha Laghafūrun Raĥīmun

016018.Halbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. ŞüphesizAllah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Wa Allāhu Ya`lamu Mā Tusirrūna Wa Mā Tu`linūna

016019.Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.

Wa Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Allāhi Lā Yakhluqūna Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna

016020.Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına görehiçbir şey yaratamazlar.

'Amwātun Ghayru 'Aĥyā'in Wa Mā Yash`urūna 'Ayyāna Yub`athūna

016021.Onlar diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin deşuuruna varamazlar.

'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Fa-Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Qulūbuhum Munkiratun Wa Hum Mustakbirūna

016022.Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunuinkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

Lā Jarama 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Mustakbirīna

016023.Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını dabilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez.

Wa 'Idhā Qīla Lahumdhā 'Anzala Rabbukum Qālū 'Asāţīru Al-'Awwalīna

016024.Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Öncekilerin masalları”dediler.

Liyaĥmilū 'Awzārahum Kāmilatan Yawma Al-Qiyāmati Wa Min 'Awzāri Al-Ladhīna Yuđillūnahum Bighayri `Ilmin 'Alā Sā'a Mā Yazirūna

016025.Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizcesaptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkatet, yüklendikleri ne kötüdür.

Qad Makara Al-Ladhīna Min Qablihim Fa'atá Allāhu Bunyānahum Mina Al-Qawā`idi Fakharra `Alayhimu As-Saqfu Min Fawqihim Wa 'Atāhumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna

016026.Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah’ın azabı binalarını,temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azapkendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

Thumma Yawma Al-Qiyāmati Yukhzīhim Wa Yaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Tushāqqūna Fīhim Qāla Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma 'Inna Al-Khizya Al-Yawma Wa As-Sū'a `Alá Al-Kāfirīna

016027.Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: “Uğrunda mücadeleettiğiniz ortaklarım nerede?!” kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler:“Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.”

Al-Ladhīna Tatawaffāhumu Al-Malā'ikatu Žālimī 'Anfusihim Fa'alqaw As-Salama Mā Kunnā Na`malu Min Sū'in Balá 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Kuntum Ta`malūna

016028.O kafirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alırda onlar teslim olup, “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” derler. (Meleklerde şöyle diyecekler:) “Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıylabilmektedir.”

dkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā Falabi'sa Math Al-Mutakabbirīna

016029.“Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin.Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!”

Wa Qīla Lilladhīna Attaqaw Mādhā 'Anzala Rabbukum Qālū Khayrāan Lilladhīna 'Aĥsanū Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatun Wa Ladāru Al-'Ākhirati Khayrun Wa Lani`ma Dāru Al-Muttaqīna

016030.Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?”denildiğinde, “Hayır indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara biriyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah’a karşı gelmektensakınanların yurdu ne güzeldir.

Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Lahum Fīhā Mā Yashā'ūna Kadhālika Yaj Allāhu Al-Muttaqīna

016031.İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri içinorada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmektensakınanları böyle mükafatlandırır.

Al-Ladhīna Tatawaffāhumu Al-Malā'ikatu Ţayyibīna Yaqūlūna Salāmun `Alaykumu Adkhulū Al-Jannata Bimā Kuntum Ta`malūna

016032.Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm size!Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete” derler.

Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ta'tiyahumu Al-Malā'ikatu 'Aw Ya'tiya 'Amru Rabbika Kadhālika Fa`ala Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Mā Žalamahumu Allāhu Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna

016033.(O kafirler) kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helâkemrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allahonlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Fa'aşābahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

016034.Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alayettikleri şey kendilerini kuşattı.

Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ashrakū Law Shā'a Allāhu Mā `Abadnā Min Dūnihi Min Shay'in Naĥnu Wa Lā 'Ābā'uunā Wa Lā Ĥarramnā Min Dūnihi Min Shay'in Kadhālika Fa`ala Al-Ladhīna Min Qablihim Fahal `Alá Ar-Rusuli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu

016035.Allah’a ortak koşanlar dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımızO’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haramkılmazdık.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşensadece apaçık bir tebliğdir.

Wa Laqad Ba`athnā Fī Kulli 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allāha Wa Ajtanibū Aţ-Ţāghūta Faminhum Man Hadá Allāhu Wa Minhum Man Ĥaqqat `Alayhi Ađ-Đalālatu Fasīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna

016036.Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttankaçının”diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti,onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdiyeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunugörün.

'In Taĥriş `Alá Hudāhum Fa'inna Allāha Lā Yahdī Man Yuđillu Wa Mā Lahum Min Nāşirīna

016037.Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesizAllah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları dayoktur.

Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim Lā Yab`athu Allāhu Man Yamūtu Balá Wa`dāan `Alayhi Ĥaqqāan Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna

016038.Onlar, “Allah ölen bir kimseyi diriltmez.” diye var güçleriyle Allah’ayemin ettiler. Hayır diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerinealdığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Liyubayyina Lahumu Al-Ladhī Yakhtalifūna Fīhi Wa Liya`lama Al-Ladhīna Kafarū 'Annahum Kānū Kādhibīna

016039.(Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfirolanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

'Innamā Qawlunā Lishay'in 'Idhā 'Aradnāhu 'An Naqūla Lahu Kun Fayakūnu

016040.Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol”dememizdir. O da hemen oluverir.

~
Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Allāhi Min Ba`di Mā Žulimū Lanubawwi'annahum Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa La'ajru Al-'Ākhirati 'Akbaru Law Kānū Ya`lamūna

016041.Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbetteonları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise dahabüyüktür. Keşke bilselerdi...

Al-Ladhīna Şabarū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna

016042.Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim Fās'alū 'Ahla Adh-Dhikri 'In Kuntum Lā Ta`lamūna

016043.Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamberolarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.3

Bil-Bayyināti Wa Az-Zuburi Wa 'Anzalnā 'Ilayka Adh-Dhikra Litubayyina Lilnnāsi Mā Nuzzila 'Ilayhim Wa La`allahum Yatafakkarūna

016044.(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara,kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri içinsana bu Kur’an’ı indirdik.

'Afa'amina Al-Ladhīna Makarū As-Sayyi'āti 'An Yakhsifa Allāhu Bihimu Al-'Arđa 'Aw Ya'tiyahumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna

016045.Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah’ın kendilerini yeregeçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azapgelmesinden emin mi oldular?

'Aw Ya'khudhahum Fī Taqallubihim Famā Hum Bimu`jizīna

016046.Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah’ın kendilerini yakalayıvermesindenemin mi oldular? Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir.

'Aw Ya'khudhahum `Alá Takhawwufin Fa'inna Rabbakum Lara'ūfun Raĥīmun

016047.Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içindemidirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

'Awalam Yaraw 'Ilá Mā Khalaqa Allāhu Min Shay'in Yatafayya'u Žilāluhu `Ani Al-Yamīni Wa Ash-Shamā'ili Sujjadāan Lillāhi Wa Humkhirūna

016048.Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah’asecde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.

Wa Lillahi Yasjudu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Min Dābbatin Wa Al-Malā'ikatu Wa Hum Lā Yastakbirūna

016049.Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadanAllah’a boyun eğerler.

Yakhāfūna Rabbahum Min Fawqihim Wa Yaf`alūna Mā Yu'umarūna

016050.Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolunduklarışeyleri yaparlar.

Wa Qāla Allāhu Lā Tattakhidhū 'Ilahayni Athnayni 'Innamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Fa'īyāya Fārhabūni

016051.Allah şöyle dedi: “İki ilah edinmeyin. O, ancak tek ilahtır. O haldeyalnız benden korkun.”

Wa Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lahu Ad-Dīnu Wa Aşibāan 'Afaghayra Allāhi Tattaqūna

016052.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima O’naolmalıdır. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Wa Mā Bikum Min Ni`matin Famina Allāhi Thumma 'Idhā Massakumu Ađ-Đurru Fa'ilayhi Taj'arūna

016053.Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarardokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

Thumma 'Idhā Kashafa Ađ-Đurra `Ankum 'Idhā Farīqun Minkum Birabbihim Yushrikūna

016054.Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden birkısmı Rablerine ortak koşar.

Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum Fatamatta`ū Fasawfa Ta`lamūna

016055.Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Birsüre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!

Wa Yaj`alūna Limā Lā Ya`lamūna Naşībāan Mimmā Razaqnāhum Ta-Allāhi Latus'alunna `Ammā Kuntum Taftarūna

016056.Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini)bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki,uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Wa Yaj`alūna Lillāhi Al-Banāti Subĥānahu Wa Lahum Mā Yashtahūna

016057.Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O bundan uzaktır-kendilerine ise, canlarının istediğini.

Wa 'Idhā Bushshira 'Aĥaduhum Bil-'Unthá Žalla Wajhuhu Muswaddāan Wa Huwa Kažīmun

016058.Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzüsimsiyah kesilir!

Yatawārá Mina Al-Qawmi Min Sū'i Mā Bushshira Bihi 'Ayumsikuhu `Alá Hūnin 'Am Yadussuhu Fī At-Turābi 'Alā Sā'a Mā Yaĥkumūna

016059.Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu,aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak, nekötü hüküm veriyorlar!

~
Lilladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Mathalu As-Saw'i Wa Lillahi Al-Mathalu Al-'A`lá Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

016060.Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar iseAllah’ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Wa Law Yu'uākhidhu Allāhu An-Nāsa Bižulmihim Mā Taraka `Alayhā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musammáan Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Lā Yasta'khirūna Sā`atan Wa Lā Yastaqdimūna

016061.Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı,yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadarerteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de önegeçebilirler.

Wa Yaj`alūna Lillāhi Mā Yakrahūna Wa Taşifu 'Alsinatuhumu Al-Kadhiba 'Anna Lahumu Al-Ĥusná Lā Jarama 'Anna Lahumu An-Nāra Wa 'Annahum Mufraţūna

016062.Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a isnad ederler. En güzel sonuçkendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlaracehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

Ta-Allāhi Laqad 'Arsalnā 'Ilá 'Umamin Min Qablika Fazayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Fahuwa Walīyuhumu Al-Yawma Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun

016063.Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakatşeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur veonlar için elem dolu bir azap vardır.

Wa Mā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba 'Illā Litubayyina Lahumu Al-Ladhī Akhtalafū Fīhi Wa Hudáan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna

016064.Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için veiman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.

Wa Allāhu 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yasma`ūna

016065.Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesizbunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.

Wa 'Inna Lakum Al-'An`ām La`ibratan Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihi Min Bayni Farthin Wa Damin Labanāan Khālişāan Sā'ighāan Lilshshāribīna

016066.Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onlarınkarınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimikolay süt içiriyoruz.

Wa Min Thamarāti An-Nakhīli Wa Al-'A`nābi Tattakhidhūna Minhu Sakarāan Wa Rizqāan Ĥasanāan 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Ya`qilūna

016067.Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzelbir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için biribret vardır.

Wa 'Awĥá Rabbuka 'Ilá An-Naĥli 'Ani Attakhidhī Mina Al-Jibāli Buyūtāan Wa Mina Ash-Shajari Wa Mimmā Ya`rishūna

016068.Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan veinsanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”

Thumma Kulī Min Kulli Ath-Thamarāti Fāslukī Subula Rabbiki Dhululāan Yakhruju Min Buţūnihā Sharābun Mukhtalifun 'Alwānuhu Fīhi Shifā'un Lilnnāsi 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yatafakkarūna

016069.“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı(yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde balçıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum)için bir ibret vardır.

Wa Allāhu Khalaqakum Thumma Yatawaffākum Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likay Lā Ya`lama Ba`da `Ilmin Shay'āan 'Inna Allāha `Alīmun Qadīrun

016070.Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de,bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağınaulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücüyetendir.

Wa Allāhu Fađđala Ba`đakum `Alá Ba`đin Ar-Rizqi Famā Al-Ladhīna Fuđđilū Birāddī Rizqihim `Alá Mā Malakat 'Aymānuhum Fahum Fīhi Sawā'un 'Afabini`mati Allāhi Yajĥadūna

016071.Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlarrızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşitolsunlar. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkar ediyorlar?

Wa Allāhu Ja`ala Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Wa Ja`ala Lakum Min 'Azwājikum Banīna Wa Ĥafadatan Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti 'Afabiālbāţili Yu'uminūna Wa Bini`mati Allāhi Hum Yakfurūna

016072.Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar vetorunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlarbatıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yamliku Lahum Rizqāan Mina As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Shay'āan Wa Lā Yastaţī`ūna

016073.Allah’ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan vebuna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

Falā Tađribū Lillāhi Al-'Amthāla 'Inna Allāha Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna

016074.Artık Allah’a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. ÇünküAllah bilir siz bilmezsiniz.

Đaraba Allāhu Mathalāan `Abdāan Mamlūkāan Lā Yaqdiru `Alá Shay'in Wa Man Razaqnāhu Minnā Rizqāan Ĥasanāan Fahuwa Yunfiqu Minhu Sirrāan Wa Jahrāan Hal Yastawūna Al-Ĥamdu Lillāhi Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna

016075.Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile,kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolundaharcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah’amahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.

Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Rajulayni 'Aĥaduhumā 'Abkamu Lā Yaqdiru `Alá Shay'in Wa Huwa Kallun `Alá Mawlāhu 'Aynamā Yuwajjhhhu Lā Ya'ti Bikhayrin Hal Yastawī Huwa Wa Man Ya'muru Bil-`Adli Wa Huwa `Alá Şirāţin Mustaqīmin

016076.Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, hiçbirşeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu birsonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşitolur mu?

~
Wa Lillahi Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā 'Amru As-Sā`ati 'Illā Kalamĥi Al-Başari 'Aw Huwa 'Aqrabu 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

016077.Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyamet’in kopması bir gözkırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıylagücü yetendir.

Wa Allāhu 'Akhrajakum Min Buţūni 'Ummahātikum Lā Ta`lamūna Shay'āan Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata La`allakum Tashkurūna

016078.Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda ikençıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.

'Alam Yaraw 'Ilá Aţ-Ţayri Musakhkharātin Fī Jawwi As-Samā'i Mā Yumsikuhunna 'Illā Allāhu 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna

016079.Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı?Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum içinibretler vardır.

Wa Allāhu Ja`ala Lakum Min Buyūtikum Sakanāan Wa Ja`ala Lakum Min Julūdi Al-'An`āmi Buyūtāan Tastakhiffūnahā Yawma Ža`nikum Wa Yawma 'Iqāmatikum Wa Min 'Aşwāfihā Wa 'Awbārihā Wa 'Ashrihā 'Athāthāan Wa Matā`āan 'Ilá Ĥīnin

016080.Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerindengerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onlarınyünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız eveşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

Wa Allāhu Ja`ala Lakum Mimmā Khalaqa Žilālāan Wa Ja`ala Lakum Mina Al-Jibāli 'Aknānāan Wa Ja`ala Lakum Sarābīla Taqīkumu Al-Ĥarra Wa Sarābīla Taqīkum Ba'sakum Kadhālika Yutimmu Ni`matahu `Alaykum La`allakum Tuslimūna

016081.Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da siziniçin barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaştasizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diyeüzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Fa'in Tawallaw Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Al-Mubīnu

016082.Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen açık bir tebliğdenibarettir.

Ya`rifūna Ni`mata Allāhi Thumma Yunkirūnahā Wa 'Aktharuhumu Al-Kāfirūna

016083.Onlar, Allah’ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğukâfirlerdir.

Wa Yawma Nab`athu Min Kulli 'Ummatin Shahīdāan Thumma Lā Yu'udhanu Lilladhīna Kafarū Wa Lā Hum Yusta`tabūna

016084.Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz; sonra inkar edenlerene (özür dilemeleri için) izin verilecek, ne de Allah’ın rızasınıkazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.

Wa 'Idhā Ra'á Al-Ladhīna Žalamū Al-`Adhāba Falā Yukhaffafu `Anhum Wa Lā Hum Yunžarūna

016085.O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez vekendilerine mühlet de verilmez.

Wa 'Idhā Ra'á Al-Ladhīna 'Ashrakū Shurakā'ahum Qālū Rabbanā Hā'uulā' Shurakā'uunā Al-Ladhīna Kunnā Nad`ū Min Dūnika Fa'alqaw 'Ilayhimu Al-Qawla 'Innakum Lakādhibūna

016086.Allah’a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki:“Rabbimiz! Bunlar, seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuzortaklarımızdır.” Koştukları ortaklar da onlara: “Siz elbetteyalancılarsınız” diye laf atacaklar.

Wa 'Alqaw 'Ilá Allāhi Yawma'idhin As-Salama Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna

016087.Onlar o gün Allah’a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onlarıyüzüstü bırakıp kaybolur.

Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Zidnāhum `Adhābāan Fawqa Al-`Adhābi Bimā Kānū Yufsidūna

016088.İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların, yapmakta olduklarıbozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

Wa Yawma Nab`athu Fī Kulli 'Ummatin Shahīdāan `Alayhim Min 'Anfusihim Wa Ji'nā Bika Shahīdāan `Alá Hā'uulā' Wa Nazzalnā `Alayka Al-Kitāba Tibyānāan Likulli Shay'in Wa Hudáan Wa Raĥmatan Wa Bushrá Lilmuslimīna

016089.(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahitgöndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimizgünü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösterenbir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

'Inna Allāha Ya'muru Bil-`Adli Wa Al-'Iĥsāni Wa 'Ītā'i Dhī Al-Qurbá Wa Yanhá `Ani Al-Faĥshā'i Wa Al-Munkari Wa Al-Baghyi Ya`ižukum La`allakum Tadhakkarūna

016090.Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyiemreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüptutasınız diye size öğüt veriyor.

Wa 'Awfū Bi`ahdi Allāhi 'Idhā `Āhadtum Wa Lā Tanquđū Al-'Aymāna Ba`da Tawkīdihā Wa Qad Ja`altumu Allāha `Alaykum Kafīlāan 'Inna Allāha Ya`lamu Mā Taf`alūna

016091.Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerinegetirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonrayeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.

Wa Lā Takūnū Kāllatī Naqađat Ghazlahā Min Ba`di Qūwatin 'Anthāan Tattakhidhūna 'Aymānakum Dakhalāan Baynakum 'An Takūna 'Ummatun Hiya 'Arbá Min 'Ummatin 'Innamā Yablūkumu Allāhu Bihi Wa Layubayyinanna Lakum Yawma Al-Qiyāmati Mā Kuntum Fīhi Takhtalifūna

016092.Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diyeyeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyiceeğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allahbununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerikıyamet günü size elbette açıklayacaktır.

Wa Law Shā'a Allāhu Laja`alakum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u Wa Latus'alunna `Ammā Kuntum Ta`malūna

016093.Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğinisaptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerdenmutlaka sorguya çekileceksiniz.

Wa Lā Tattakhidhū 'Aymānakum Dakhalāan Baynakum Fatazilla Qadamun Ba`da Thubūtihā Wa Tadhūqū As-Sū'a Bimā Şadadtum `An Sabīli Allāhi Wa Lakum `Adhābun `Ažīmun

016094.Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktansonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabıtadarsınız. (Ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır.

Wa Lā Tashtarū Bi`ahdi Allāhi Thamanāan Qalīlāan 'Innamā `Inda Allāhi Huwa Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna

016095.Allah’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz,şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Mā `Indakum Yanfadu Wa Mā `Inda Allāhi Bāqin Wa Lanajziyanna Al-Ladhīna Şabarū 'Ajrahum Bi'aĥsani Mā Kānū Ya`malūna

016096.Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbettesabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

Man `Amila Şāliĥāan Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Falanuĥyiyannahu Ĥayāatan Ţayyibatan Wa Lanajziyannahum 'Ajrahum Bi'aĥsani Mā Kānū Ya`malūna

016097.Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş birhayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliile vereceğiz.

Fa'idhā Qara'ta Al-Qur'āna Fāsta`idh Billāhi Mina Ash-Shayţāni Ar-Rajīmi

016098.Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.4

'Innahu Laysa Lahu Sulţānun `Alá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna

016099.Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül edenkimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur.

'Innamā Sulţānuhu `Alá Al-Ladhīna Yatawallawnahu Wa Al-Ladhīna Hum Bihi Mushrikūna

016100.Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortakkoşanlar üzerindedir.

Wa 'Idhā Baddalnā 'Āyatan Makāna 'Āyatin Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Yunazzilu Qālū 'Innamā 'Anta Muftarin Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna

016101.Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -kiAllah neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancakuyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Qul Nazzalahu Rūĥu Al-Qudusi Min Rabbika Bil-Ĥaqqi Liyuthabbita Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hudáan Wa Bushrá Lilmuslimīna

016102.Ey Muhammed! De ki: “Kur’an’ı, Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) inananlarıninançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlarabir müjde olmak üzere hak olarak indirdi.”

Wa Laqad Na`lamu 'Annahum Yaqūlūna 'Innamā Yu`allimuhu Basharun Lisānu Al-Ladhī Yulĥidūna 'Ilayhi 'A`jamīyun Wa Hadhā Lisānun `Arabīyun Mubīnun

016103.Andolsunki biz onların, “Kur’an’ı ona bir insan öğretiyor” dediklerinibiliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur’an ise gayet açık birArapça’dır.5

'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bi'āyāti Allāhi Lā Yahdīhimu Allāhu Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun

016104.Allah’ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez.Onlar için elem dolu bir azap vardır.

'Innamā Yaftarī Al-Kadhiba Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bi'āyāti Allāhi Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Kādhibūna

016105.Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar,yalancıların ta kendileridir.

Man Kafara Billāhi Min Ba`di 'Īmānihi 'Illā Man 'Ukriha Wa Qalbuhu Muţma'innun Bil-'Īmāni Wa Lakin Man Sharaĥa Bil-Kufri Şadrāan Fa`alayhim Ghađabun Mina Allāhi Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun

016106.Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonraAllah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap inerve onlar için büyük bir azap vardır.

~
Dhālika Bi'annahumu Astaĥabbū Al-Ĥayāata Ad-Dunyā `Alá Al-'Ākhirati Wa 'Anna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna

016107.Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden veAllah’ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Wa Sam`ihim Wa 'Abşārihim Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Ghāfilūna

016108.İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediğikimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.

Lā Jarama 'Annahum Al-'Ākhirati Humu Al-Khāsirūna

016109.Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.

Thumma 'Inna Rabbaka Lilladhīna Hājarū Min Ba`di Mā Futinū Thumma Jāhadū Wa Şabarū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun

016110.Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden,sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. ŞüphesizRabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Yawma Ta'tī Kullu Nafsin Tujādilu `An Nafsihā Wa Tuwaffá Kullu Nafsin Mā `Amilat Wa Hum Lā Yužlamūna

016111.Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizinherkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.

Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Qaryatan Kānat 'Āminatan Muţma'innatan Ya'tīhā Rizquhā Raghadāan Min Kulli Makānin Fakafarat Bi'an`umi Allāhi Fa'adhāqahā Allāhu Libāsa Al-Jū`i Wa Al-Khawfi Bimā Kānū Yaşna`ūna

016112.Allah şöyle bir memleketi misal verdi: Orası güven ve huzur içindeidi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah’ın nimetlerinenankörlük ettiler; bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetliaçlık ve korku ızdırabını tattırdı.

Wa Laqad Jā'ahum Rasūlun Minhum Fakadhdhabūhu Fa'akhadhahumu Al-`Adhābu Wa Hum Žālimūna

016113.Andolsun, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar.Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

Fakulū Mimmā Razaqakumu Allāhu Ĥalālāan Ţayyibāan Wa Ashkurū Ni`mata Allāhi 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna

016114.Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin.Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.

'Innamā Ĥarrama `Alaykumu Al-Maytata Wa Ad-Dama Wa Laĥma Al-Khinzīri Wa Mā 'Uhilla Lighayri Allāhi Bihi Famani Ađţurra Ghayra Bāghin Wa Lā `Ādin Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

016115.Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adınakesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin vezaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çokbağışlayandır, çok merhamet edendir.6

Wa Lā Taqūlū Limā Taşifu 'Alsinatukumu Al-Kadhiba Hādhā Ĥalālun Wa Hadhā Ĥarāmun Litaftarū `Alá Allāhi Al-Kadhiba 'Inna Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Lā Yufliĥūna

016116.Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalanuydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’akarşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.

Matā`un Qalīlun Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun

016117.(Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Halbuki (ahirette)onlara acıklı bir azap vardır.

Wa `Alá Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā Mā Qaşaşnā `Alayka Min Qablu Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna

016118.Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık.Biz (bununla) onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Thumma 'Inna Rabbaka Lilladhīna `Amilū As-Sū'a Bijahālatin Thumma Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun

016119.Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bununardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundansonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.7

'Inna 'Ibrāhīma Kāna 'Ummatan Qānitāan Lillāhi Ĥanīfāan Wa Lam Yaku Mina Al-Mushrikīna

016120.Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi.Allah’a ortak koşanlardan değildi.

Shākirāan Li'n`umihi Ajtabāhu Wa Hadāhu 'Ilá Şirāţin Mustaqīm

016121.Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yolailetmişti.

~
Wa 'Ātaynāhu Fī Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīna

016122.Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.

Thumma 'Awĥaynā 'Ilayka 'Ani Attabi` Millata 'Ibrāhīma Ĥanīfāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna

016123.Sonra da sana, “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. O, Allah’a ortakkoşanlardan değildi” diye vahyettik.

'Innamā Ju`ila As-Sabtu `Alá Al-Ladhīna Akhtalafū Fīhi Wa 'Inna Rabbaka Layaĥkumu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna

016124.Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farzkılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusundakıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Ad`u 'Ilá Sabīli Rabbika Bil-Ĥikmati Wa Al-Maw`ižati Al-Ĥasanati Wa Jādilhum Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna

016125.(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır veonlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundansapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.

Wa 'In `Āqabtum Fa`āqibū Bimithli Mā `Ūqibtum Bihi Wa La'in Şabartum Lahuwa Khayrun Lilşşābirīna

016126.Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğersabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Wa Aşbir Wa Mā Şabruka 'Illā Billāhi Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Lā Taku Fī Đayqin Mimmā Yamkurūna

016127.Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan yanaüzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

'Inna Allāha Ma`a Al-Ladhīna Attaqaw Wa Al-Ladhīna Hum Muĥsinūna

016128.Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilikyapanlarla beraberdir.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa