35) Sūrat Fāţir

Printed format

35)

Al-Ĥamdu Lillāhi Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Jā`ili Al-Malā'ikati Rusulāan 'Ūlī 'Ajniĥatin Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a Yazīdu Fī Al-Khalqi Mā Yashā'u 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

035001.Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlıelçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. ŞüphesizAllah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Mā Yaftaĥi Allāhu Lilnnāsi Min Raĥmatin Falā Mumsika Lahā Wa Mā Yumsik Falā Mursila Lahu Min Ba`dihi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

035002.Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek)yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güçsahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum Hal Min Khāliqin Ghayru Allāhi Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fa'anná Tu'ufakūna

035003.Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başkasize göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başkahiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

~
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru

035004.(Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, senden önce de nicepeygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru

035005.Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizialdatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.

'Inna Ash-Shayţāna Lakum `Adūwun Fa Attakhidhūhu `Adūwāan 'Innamā Yad`ū Ĥizbahu Liyakūnū Min 'Aşĥābi As-Sa`īri

035006.Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşmantanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerdenolmaya çağırır.

Al-Ladhīna Kafarū Lahum `Adhābun Shadīdun Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun

035007.İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih amellerişleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

'Afaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Fara'āhu Ĥasanāan Fa'inna Allāha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u Falā Tadh/hab Nafsuka `Alayhim Ĥasarātin 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Yaşna`ūna

035008.Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameliiyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır,dilediğini hidayete erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüleryüzünden kendini helak etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarınıhakkıyla bilendir.

Wa Allāhu Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fasuqnāhu 'Ilá Baladin Mayyitin Fa'aĥyaynā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Kadhālika An-Nushūru

035009.Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Bizde bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yer yüzünüdiriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.

~
Man Kāna Yurīdu Al-`Izzata Falillāhi Al-`Izzatu Jamī`āan 'Ilayhi Yaş`adu Al-Kalimu Aţ-Ţayyibu Wa Al-`Amalu Aş-Şāliĥu Yarfa`uhu Wa Al-Ladhīna Yamkurūna As-Sayyi'āti Lahum `Adhābun Shadīdun Wa Makru 'Ūlā'ika Huwa Yabūru

035010.Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyleAllah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzelsözler yükseltir.Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin birazap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.

Wa Allāhu Khalaqakum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Ja`alakum 'Azwājāan Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi Wa Mā Yu`ammaru Min Mu`ammarin Wa Lā Yunqaşu Min `Umurihi 'Illā Fī Kitābin 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun

035011.Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı.Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbirdişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömürverilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz’dayazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah’a kolaydır.

~
Wa Mā Yastawī Al-Baĥrāni Hādhā `Adhbun Furātun Sā'ighun Sharābuhu Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun Wa Min Kullin Ta'kulūna Laĥmāan Ţarīyāan Wa Tastakhrijūna Ĥilyatan Talbasūnahā Wa Tará Al-Fulka Fīhi Mawākhira Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna

035012.İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir; içimi kolaydır. Şu isetuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınızsüs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz içingemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.

Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī Li'jalin Musammáan Dhalikumu Allāhu Rabbukum Lahu Al-Mulku Wa Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Mā Yamlikūna Min Qiţmīrin

035013.Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar.Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirlibir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah’tır, Rabbinizdir. Mülkyalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdekzarına bile hükmedemezler.

'In Tad`ūhum Lā Yasma`ū Du`ā'akum Wa Law Sami`ū Mā Astajābū Lakum Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakfurūna Bishirkikum Wa Lā Yunabbi'uka Mithlu Khabīrin

035014.Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınızakarşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkarederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haberveremez.

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Antumu Al-Fuqarā'u 'Ilá Allāhi Wa Allāhu Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu

035015.Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsızzengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır.

'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin

035016.Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

Wa Mā Dhālika `Alá Allāhi Bi`azīzin

035017.Bu Allah’a göre zor bir şey değildir.

Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá Wa 'In Tad`u Muthqalatun 'Ilá Ĥimlihā Lā Yuĥmal Minhu Shay'un Wa Law Kāna Dhā Qurbá 'Innamā Tundhiru Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa Man Tazakká Fa'innamā Yatazakká Linafsihi Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru

035018.Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağırolan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbirşey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmediklerihalde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kimarınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah’adır.

Wa Mā Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru

035019.Kör ile gören bir olmaz.

Wa Lā Až-Žulumātu Wa Lā An-Nūr

035020.Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz.

Wa Lā Až-Žillu Wa Lā Al-Ĥarūru

035021.Gölge ile sıcaklık bir olmaz.

Wa Mā Yastawī Al-'Aĥyā'u Wa Lā Al-'Amwātu 'Inna Allāha Yusmi`u Man Yashā'u Wa Mā 'Anta Bimusmi`in Man Al-Qubūri

035022.Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Senkabirde bulunanlara işittirecek değilsin.

'In 'Anta 'Illā Nadhīrun

035023.Sen ancak bir uyarıcısın.

'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīrāan Wa Nadhīrāan Wa 'In Min 'Ummatin 'Illā Khalā Fīhā Nadhīrun

035024.Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik.Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.

Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Biz-Zuburi Wa Bil-Kitābi Al-Munīri

035025.(Ey Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler depeygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçıkdelilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi.

Thumma 'Akhadhtu Al-Ladhīna Kafarū Fakayfa Kāna Nakīri

035026.Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıloldu!

'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Thamarātin Mukhtalifāan 'Alwānuhā Wa Mina Al-Jibāli Judadun Bīđun Wa Ĥumrun Mukhtalifun 'Alwānuhā Wa Gharābību Sūdun

035027.Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlüürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitlirenklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah taşlar da var.

Wa Mina An-Nāsi Wa Ad-Dawābbi Wa Al-'An`ām Mukhtalifun 'Alwānuhu Kadhālika 'Innamā Yakhshá Allāha Min `Ibādihi Al-`Ulamā'u 'Inna Allāha `Azīzun Ghafūrun

035028.İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan vehayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşıancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allahmutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

'Inna Al-Ladhīna Yatlūna Kitāba Allāhi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Sirrāan Wa `Alāniyatan Yarjūna Tijāratan Lan Tabūra

035029.Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerinerızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolundaharcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

Liyuwaffiyahum 'Ujūrahum Wa Yazīdahum Min Fađlihi 'Innahu Ghafūrun Shakūrun

035030.Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundandaha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok bağışlayandır,şükrün karşılığını verendir.

~
Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Mina Al-Kitābi Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi 'Inna Allāha Bi`ibādihi Lakhabīrun Başīrun

035031.(Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur’an), kendinden öncekini tasdik edenhak kitaptır. Şüphesiz Allah (kullarından) hakkıyla haberdardır. Onları hakkıylagörür.

Thumma 'Awrath Al-Kitāba Al-Ladhīna Aşţafaynā Min `Ibādinā Faminhum Žālimun Linafsihi Wa Minhum Muqtaşidun Wa Minhum Sābiqun Bil-Khayrāti Bi'idhni Allāhi Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru

035032.Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’inümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır.Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlıişlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.

Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun

035033.Onlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerlesüslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.

Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāhi Al-Ladhī 'Adh/haba `Annā Al-Ĥazana 'Inna Rabbanā Laghafūrun Shakūrun

035034.Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. ŞüphesizRabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”

Al-Ladhī 'Aĥallanā Dāra Al-Muqāmati Min Fađlihi Lā Yamassunā Fīhā Naşabun Wa Lā Yamassunā Fīhā Lughūbun

035035.“O, lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada biryorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.”

Wa Al-Ladhīna Kafarū Lahum Nāru Jahannama Lā Yuqđá `Alayhim Fayamūtū Wa Lā Yukhaffafu `Anhum Min `Adhābihā Kadhālika Najzī Kulla Kafūrin

035036.İnkar edenler için ise cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler kiölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz hernankörü böyle cezalandırırız.

Wa Hum Yaşţarikhūna Fīhā Rabbanā 'Akhrijnā Na`mal Şāliĥāan Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu 'Awalam Nu`ammirkum Mā Yatadhakkaru Fīhi Man Tadhakkara Wa Jā'akumu An-Nadhīru Fadhūqū Famā Lilžžālimīna Min Naşīr

035037.Onlar cehennemde, “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada ikenişlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim” diyebağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenindüşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”

'Inna Allāha `Ālimu Ghaybi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

035038.Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz o,gögüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi Faman Kafara Fa`alayhi Kufruhu Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum `Inda Rabbihim 'Illā Maqtāan Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum 'Illā Khasārāan

035039.O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendialeyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabıartırır. İnkarcıların inkarı, ancak ziyanlarını arttırır.

Qul 'Ara'aytum Shurakā'akumu Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun As-Samāwāti 'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Fahum `Alá Bayyinatin Minhu Bal 'In Ya`idu Až-Žālimūna Ba`đuhum Ba`đāan 'Illā Ghurūrāan

035040.De ki: “Allah’ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü?Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?” Yoksa onların göklerde birortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan,açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerinealdatmadan başka hiçbir şey vaadetmezler.

'Inna Allāha Yumsiku As-Samāwāti Wa Al-'Arđa 'An Tazūlā Wa La'in Zālatā 'In 'Amsakahumā Min 'Aĥadin Min Ba`dihi 'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūrāan

035041.Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğudüzende) tutuyor. Andolsun, eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olurgiderlerse, O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halimdir(hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.

~
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'ahum Nadhīrun Layakūnunna 'Ahdá Min 'Iĥdá Al-'Umami Falammā Jā'ahum Nadhīrun Mā Zādahum 'Illā Nufūrāan

035042.Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangibirinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekildeAllah’a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancakonların nefretlerini artırdı.

Astikbārāan Al-'Arđi Wa Makra As-Sayyi'i Wa Lā Yaĥīqu Al-Makru As-Sayyi'u 'Illā Bi'ahlihi Fahal Yanžurūna 'Illā Sunnata Al-'Awwalīna Falan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Taĥwīlāan

035043.Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyledavranıyorlardı). Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar ancaköncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah’ın kanununda hiçbirdeğişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.

'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa Mā Kāna Allāhu Liyu`jizahu Min Shay'in As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi 'Innahu Kāna `Alīmāan Qadīrāan

035044.Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunabakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Negöklerde ve ne de yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey vardır. ŞüphesizO, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

Wa Law Yu'uākhidhu Allāhu An-Nāsa Bimā Kasabū Mā Taraka `Alá Žahrihā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musammáan Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Fa'inna Allāha Kāna Bi`ibādihi Başīrāan

035045.Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı,yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli birsüreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah,kullarını hakkıyla görmektedir.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa