53) Sūrat An-Najm

Printed format

53)

Wa An-Najmi 'Idhā Hawá

053001,2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan)sapmadı ve azmadı.

Mā Đalla Şāĥibukum Wa Mā Ghawá

053002.

Wa Mā Yanţiqu `Ani Al-Hawá

053003.O, nefis arzusu ile konuşmaz.

'In Huwa 'Illā Waĥyun Yūĥá

053004.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

`Allamahu Shadīdu Al-Quwá

053005,6,7.(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail)öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

Dhū Mirratin Fāstawá

053006.

Wa Huwa Bil-'Ufuqi Al-'A`lá

053007.

Thumma Danā Fatadallá

053008.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

Fakāna Qāba Qawsayni 'Aw 'Adná

053009.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

Fa'awĥá 'Ilá `Abdihi Mā 'Awĥá

053010.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

Mā Kadhaba Al-Fu'uādu Mā Ra'á

053011.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

'Afatumārūnahu `Alá Mā Yará

053012.(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

Wa Laqad Ra'āhu Nazlatan 'Ukh

053013.Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle)görmüştü.

`Inda Sidrati Al-Muntahá

053014.Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.

`Indahā Jannatu Al-Ma'wá

053015.Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

'Idh Yaghshá As-Sidrata Mā Yaghshá

053016.O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

Mā Zāgha Al-Başaru Wa Mā Ţaghá

053017.Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.1

Laqad Ra'á Min 'Āyāti Rabbihi Al-Kub

053018.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

'Afara'aytumu Al-Lāta Wa Al-`Uzzá

053019,20.Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?2

Wa Manāata Ath-Thālithata Al-'Ukh

053020.

'Alakumu Adh-Dhakaru Wa Lahu Al-'Unthá

053021.Erkek size de, dişi O’na mı?3

Tilka 'Idhāan Qismatun Đīzá

053022.Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

'In Hiya 'Illā 'Asmā'un Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Allāhu Bihā Min Sulţānin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa Mā Tahwá Al-'Anfusu Wa Laqad Jā'ahum Min Rabbihimu Al-Hudá

053023.Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınızisimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar(putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsunki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

'Am Lil'insāni Mā Tamanná

053024.Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip miolacaktır?4

Falillāhi Al-'Ākhiratu Wa Al-'Ū

053025.Oysa, Ahiret de dünya da Allah’ındır.

Wa Kam Min Malakin As-Samāwāti Lā TughShafā`atuhum Shay'āan 'Illā Min Ba`di 'An Ya'dhana Allāhu Liman Yashā'u Wa Yarđá

053026.Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ınizniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Layusammūna Al-Malā'ikata Tasmiyata Al-'Unthá

053027.Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.

Wa Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan

053028.Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannauyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

Fa'a`riđ `An Man Tawallá `An Dhikrinā Wa Lam Yurid 'Illā Al-Ĥayāata Ad-Dun

053029.Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatındanbaşka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

Dhālika Mablaghuhum Mina Al-`Ilmi 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bimani Ahtadá

053030.İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin,yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.

Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Liyajziya Al-Ladhīna 'Asā'ū Bimā `Amilū Wa Yajziya Al-Ladhīna 'Aĥsanū Bil-Ĥusná

053031.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. (Bu) kötülük edenleriyaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliylemükafatlandırması için (böyle)dir.

Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha 'Illā Al-Lamama 'Inna Rabbaka Wāsi`u Al-Maghfirati Huwa 'A`lamu Bikum 'Idh 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa 'Idh 'Antum 'Ajinnatun Fī Buţūni 'Ummahātikum Falā Tuzakkū 'Anfusakum Huwa 'A`lamu Bimani Attaqá

053032.Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkinişlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok genişolandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninleriken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O,Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.

'Afara'ayta Al-Ladhī Tawallá

053033,34.Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?

Wa 'A`ţá Qalīlāan Wa 'Akdá

053034.

'A`indahu `Ilmu Al-Ghaybi Fahuwa Yará

053035.Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

'Am Lam Yunabba' Bimā Fī Şuĥufi Mūsá

053036,37.Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getirenİbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

Wa 'Ibrāhīma Al-Ladhī Wa Ffá

053037.

'Allā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukh

053038.Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.

Wa 'An Laysa Lil'insāni 'Illā Mā Sa`á

053039.İnsan için ancak çalıştığı vardır.

Wa 'Anna Sa`yahu Sawfa Yurá

053040.Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.

Thumma Yujzāhu Al-Jazā'a Al-'Awfá

053041.Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

Wa 'Anna 'Ilá Rabbika Al-Muntahá

053042.Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

Wa 'Annahu Huwa 'Ađĥaka Wa 'Ab

053043.Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.

Wa 'Annahu Huwa 'Amāta Wa 'Aĥyā

053044.Şüphesiz O öldürür ve diriltir.

Wa 'Annahu Khalaqa Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá

053045,46.Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden)yaratmıştır.

Min Nuţfatin 'Idhā Tumná

053046.

Wa 'Anna `Alayhi An-Nash'ata Al-'Ukh

053047.Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir.

Wa 'Annahu Huwa 'Aghná Wa 'Aqná

053048.Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibikıldı.

Wa 'Annahu Huwa Rabbu Ash-Shi`rá

053049.Şüphesiz O, “Şi’râ’nın Rabbidir.5

Wa 'Annahu 'Ahlaka `Ādāan Al-'Ū

053050,51.Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiçkimseyi bırakmadı.

~
Wa Thamūda Famā 'Ab

053051.

Wa Qawma Nūĥin Min Qablu 'Innahum Kānū Hum 'Ažlama Wa 'Aţghá

053052.Daha önce de Nûh’un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim vedaha azgın kimselerdi.

Wa Al-Mu'utafikata 'Ahwá

053053,54.O, “Mu’tefike”yide kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azapörtüsünü örtmüştür.

Faghashshāhā Mā Ghashshá

053054.

Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbika Tatamārá

053055.O halde Rabbi’nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

dhā Nadhīrun Mina An-Nudhuri Al-'Ū

053056.Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

'Azifati Al-'Āzifahu

053057.Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

Laysa Lahā Min Dūni Allāhi Kāshifahun

053058.Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur.

'Afamin Hādhā Al-Ĥadīthi Ta`jabūna

053059,60,61.Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur’an’a mı)şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

Wa Tađĥakūna Wa Lā Tabkūna

053060.

Wa 'Antum Sāmidūna

053061.

Fāsjudū Lillāhi Wa A`budū

053062.Haydi Allah’a secde edin ve ona kulluk edin.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa