Ana Sayfa

 
 

| Yasin | Tebarake | Amme | Fetih | Kehf | Rahman | Vakıa | Cuma |
Kur'an-ı Kerim Hatim Oku
En kolay okunan bilgisayar hatlı Sayfa Sayfa Hatim Oku !
İlk Ezberler

Euzu Besmele

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehadet

Rabbi Yessir

Sübhaneke

Ettehıyyatü

Allahümme Salli

Allahümme Barik

Rabbena & Rabbenağfirli

Kunut 1

Kunut 2

Amentü

Namaz Sureleri

Fatiha

Fil

Kureyş

Maun

Kevser

Kafirun

Nasr

Tebbet

İhlas

Felak

Nas

Bakara 1-5

Ayetel Kürsi

Hüvallahüllezi

Amenerrasülü

Kısa Sureler

Duha

İnşirah

Tin

Alak

Kadir

Beyyine

Zilzal

Adiyat

Karia

Tekasür

Asr

Hümeze

Yasin Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

5. Sayfa

6. Sayfa

Mülk (Tebareke) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

Nebe (Amme) Suresi

1. Sayfa

2. Sayfa

Hafız Efendi Sayfası


Asr Suresi


﷍ ﴿١٠٣﴾ سُورَةُ الْعَصْرِ ﷌

وَالْعَصْرِۙ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ﴿٣﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ


Asr suresi adını ilk ayetindeki kelimeden alır. Kur'an-ı Kerim içerisinde 103. suredir. Asr Suresi okunuşu sayfamızda sizler için Asr Suresi anlamı, Türkçe Diyanet meali ve tefsiri, Arapça yazılışı ile birlikte ezberlemek ve sure hakkında bilgi edinmek isteyenler için daha pek çok detaylı bilgi yer almaktadır.
Asr suresi ezberlemek için ihtiyaç duyabileceğiniz Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri gibi pek çok bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezine amenü ve amilüs salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

ASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

ASR SURESİ KISA TEFSİRİ

Asr (asır) kelimesi isim olarak “mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karn (80 veya 100 yıllık zaman dilimi), gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem” gibi mânalarda kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed’in asrı ve âhir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Bize göre bunlar içinde sûrenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni “mutlak zaman” anlamıdır. Buna göre sûrenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman Allah Teâlâ’nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında, insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkân ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkân üzerine yemin ederek zamanın önemine dikkat çekmiş; onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun, 2. âyetteki deyimiyle “hüsran” (ziyan) olacağını hatırlatmıştır. Burada “ziyan”la âhiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur (bk. İbn Âşûr, XXX, 531). Sûrede bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir:
a) Samimi bir şekilde iman etmek (iman hakkında bk. Bakara 2/256; Nisâ 4/136-137);
b) İyi işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak;
c) Hakkı tavsiye etmek;
d) Sabrı tavsiye etmek.

İkinci şıktaki “iyi işler”in içinde hakkı ve sabrı tavsiye etmek de vardır; fakat bunlar, hem bireyin erdemini ve hemcinslerine karşı sorumluluk bilincini yansıttığı hem de bireyi aşarak toplumsal yararlar doğurduğu için önemi dolayısıyla ayrıca zikredilmiştir (hak için bk. Bakara 2/42; sabır için bk. Bakara 2/45). Hakkı ve sabrı tavsiye buyruğunda, bu görevlere kişinin öncelikle kendisinin uyması gerektiği anlamının da bulunduğu kuşkusuzdur. Bu husus, her akıl ve iz‘an sahibi tarafından kolayca anlaşılıp benimsenecek kadar açık olduğu için âyette bunun özellikle belirtilmesine gerek görülmediği anlaşılmaktadır.
Âyetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmaktadır. Çünkü her eğitim faaliyeti sonuçta bir tavsiye yani nasihat ve irşaddır. Doğru bir eğitim faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlâkta hakkı yani gerçeği ve doğruyu aktarmak; bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddî ve mânevî zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlâkî görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı bâtıldır; bâtıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve yanlışlığı, ahlâkta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir. Bu açıdan âyette insanların âdil olmaları ve adalet düzeninin, yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de anlatılmaktadır. Sonuçta kul, sûrede sıralanan dört ilkeden iman ve sâlih amel sayesinde Allah’ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur.
Görüldüğü gibi Asr sûresi en kısa sûrelerinden biri olmakla birlikte Kur’ân-ı Kerîm’deki bütün dinî ve ahlâkî yükümlülüklerin, öğütlerin özü sayılmaya değer bir anlam zenginliğine sahiptir. Bu sebeple İmam Şâfiî’nin sûre hakkında, “Şayet Kur’an’da başka bir şey nâzil olmasaydı, şu pek kısa sûre bile insanlara yeterdi. Bu sûre Kur’an’ın bütün ilimlerini kucaklıyor” dediği nakledilmiştir (bk. İbn Kesîr, VIII, 499; Muhammed Eroğlu, “Asr Sûresi”, DİA, III, 502).
Mehmet Âkif Ersoy’un deyişiyle:
Hâlikin nâ-mütenâhî adı var en başı Hak

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak
Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken
Mutlaka sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden?
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh
Başta îmân-ı hakîkî geliyor sonra salâh
Sonra hak sonra sebât: İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık
(Safahât, İstanbul 1944, s. 419).

Asr Suresi Konusu

Asr suresi Allah'a iman etmeyi, bu dünyada hayırlı işler yaparak ahiretini de güzelleştiren insanlar için indirilmiştir. Bu surede sabır eden insanların, sabrını ziyan eden kişilerden ayrı tutulamayacağı bildirilmiştir. Asr suresi, sabır edenlerin mükafata ulaşacağını bildirir.

Asr Suresi Önemi

Asr suresi ismini, ilk ayette geçen çağ, geçen zaman ve ikindi vakti kelimelerinden almıştır. Bu sürenin önemi, insanın bulunduğu kötü durumdan Allah inancı ve iman ile çıkacağıdır. Asr suresinde kişinin sabır etmesi durumunda mükafata nail olacağı belirtilmiştir.

Asr Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Asr suresi Kur'an-ı Kerim'de ki kısa surelerden bir tanesidir. 3 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'de ki 103. suredir. Bu surenin Mekke'de indiğine inanılmaktadır.

Asr Suresi Kaçıncı Sayfa Ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Asr suresi, Kur'an'da yer alan 3 ayetten oluşan bir suredir. Kur'an'ın 30. cüzünün 601. sayfasında yer alır.

Asr Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Hadis-i şerifte de buyuruldu gibi Asr suresini okuyan kişileri Allah'u Teala tarafından günahları affedilir. Kısa bir süre olmasına karşın kur'an-ı Kerim'deki ilimlerin hepsini içinde barındıran bir suredir. Ahiret saadetini temin eder. Asr suresini her gün okuyan kişilerin günahları affolunur iç sıkıntısından kurtulurlar. Şifa dileyen hastalar veya yakınları tarafından bu sure okunabilir.

Asr Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Diğer sureler gibi Asır suresinin ve namaz abdesti alınmadan okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bu sure Kur'an-ı Kerim'i eline alınarak değil de ezbere okunması gerekir Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdest alınması şarttır.

Asr Suresi Hikmeti ve Sırları

Asr suresinin birçok hikmeti bulunmaktadır. Asr suresini okuyan kişilerin günahları Allah tarafından affolunur. Peygamber Efendimizin ashab-ı ndan 2 kişi rastlaştıklarında bir diğerine bu hikmetli sureyi okumadan ayrılmazdı. Asr suresi insanlara sabır veren suredir. Bu dünyada sabır edenlerin ahirette ödüllendirileceği anlatılmıştır.

Asr Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Asır suresi insanın en samimi şekilde Allah'a sığınması ve iman etmesi için okunur. Asr suresi hastalığa veya sıkıntıya düşüldüğü anda okunabilir. Bu sureyi okuyan kişiler Allah yolunda iman edip ilerlerler. Yüce Allah Asr suresinde kur'an-ı Kerim'deki bütün ilimleri içinde bulunduran sure demiştir. Asr suresi her vakit okunabilen sure neredendir. Bu sureyi Günde 70 defa okuyanlar sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Asr suresini okuyan hastalar şifa bulur.

Asr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Asr suresi, kolay teknikler ile ezber yapılabilir. 3 ayetli bir sure olduğu için her ayeti 10 defa tekrar ederek kolaylıkla ezber yapılmış olur. Asr suresinde her bir ayet on defa tekrar edilerek bir zincire bağlanmış olur.

Asr Suresi Ne Anlatıyor?

Asr suresi Allah'a iman etmeyi, bu dünyada iyi bir kul olmayı, ahiretini de güzel yaşamayı ve Allah'a en samimi şekilde iman edilmesi gerektiği anlatıyor. Bu dünyada hayırlı işler yaparak birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye veren insanların sabrı ziyan eden insanlardan ayrı tutulduğu anlatılmaktadır.

Asr Suresi Ölülere Okunur mu?

Vefat etmiş kişiler için dua etmek maksadı ile Asr suresi okunabilir. Belli bir sayı olmaksızın birden fazla Asr Suresi okuyarak sevabını vefat etmiş yakınlarınızın ruhlarına hediye edebilirsiniz.

Asr Suresi Özellikleri

Asr suresi 3 ayet 14 kelimeden ve 73 harften oluşmaktadır. Mustafa göre 103 sırada indirilmiştir Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Kısa sure grubunda yer alır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden biridir. Asr suresinde yemin edilerek başlanır. Yeminli surelerin 23. ve sonuncusudur. Hakka samimiyetle uymayı ve sabrı öneren suredir.

Asr Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Asr suresi şifa veren surelerdendir. Bütün sıkıntılara ve hastalıklara karşı Asr suresi okunabilmektedir. Bu sure özellikle ateşli hastalar için okunur. Surenin tesirini artırmak için sürekli okumak gerekir. Hastaya 70 defa okunduğu zaman o hasta şifa bulur. Asr suresi suya okunup hasta kişiye ne içilebilir bu sayede hasta kişi şifa bulur.

Asr Suresi Uzun Bağışlama Duası

Asr suresi kulların günahlarını affettiren bir duadır. Kur'an-ı Kerim'in bütün hikmetlerini içinde bulunduran asr suresi tüm samimiyeti ile Allah'a sığınan ve günahlarının affolmasını isteyen kişiler tarafından okunabilir. Allahu Teala Asır Suresi sayesinde kullarının günahlarını bağışlayabilir.

Asr Suresi Üzerinde Taşımak


Asr suresini muska veya cevşen olarak taşınabilmektedir. Asr suresini üzerinde muska olarak taşıyan kişiler kötülüklerden ve şerlerden korunurlar. Asr suresi insanın kötü durumlarda daha sabirli ve daha imanlı olmasına yardımcı olur. Üzerinde asr suresi taşıyan kişiler Allah-u Teâlâya he daim samimi şekilde iman ederler. Bu sureyi taşımak kişiyi iç sıkıntısından kurtarır.

Asr Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Asr suresi hastalık, sıkıntı veya stres anında okunması gereken duaların başındadır. Asr suresi genellikle yatmadan önce okunmalıdır. Bu sureyi Günde 70 defa okuyan kişiye bütün sıkıntılarından kurtularak Allah'a olan inancını güçlendirir.

Peygamberimiz '(sav)in Dilinden Müslüman Şahsiyeti
Müziksiz ilahiler Dinle
Namaz Namaz Namaz
Namaz Hakkında Ne Ögrenmek istersin?

Ezan ve Kamet Öğren!
Allah (c.c.) Zatı ve Subuti Sıfatları

Esmaül Husna En güzel 99 isim

Açıklamalı Esmaül Husna

Resimli Elifba

Güzel Okumak için Tecvid öğren

Bilmeceler

Sudoku

Kelime Avı

Gerekli Nasihatler

Oruç

Zekat

Hacc

Veda Hutbesi

Abdest Nasıl Alınır Hangi Dualar Okunur

Gusul (gusl) Boy Abdesti Nasıl alınır

Teyemmüm

32 Farz öğrenmem Lazım

54 Farz Nelerdir

Adabı Muaşeret Ahlak Kuralları
Telif bilgisi : Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve döküman kaynak gösterilerek veya göstermeksizin kullanılabilir. RB